Sprawozdanie z 9. posiedzenia Rady (listopad 2019)

Warszawa, 28. listopada 2019 r.

 

Sprawozdanie z 9. posiedzenia Rady Naukowej PTI III Kadencji

 

W dniu 28. listopada 2019 r. w Warszawie, w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Naukowej PTI III kadencji. W posiedzeniu na miejscu udział wzięło czterech członków Rady: dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski), dr hab. prof. PB Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski), dr hab. prof. US Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski) i Przewodniczący, prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski). Poprzez połączenie telekonferencyjne w posiedzeniu uczestniczyli: dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski), dr hab. inż. prof. PWr Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski) oraz prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski).

 

Przewodniczący Rady, kol. Zdzisław Szyjewski, powitał zebranych i otworzył obrady. Jako pierwszy temat spotkania postawił zatwierdzenie budżetu Rady (zgodnie z rozesłaną wcześniej członkom Rady propozycją). Kol. Tomasz Komorowski zwrócił uwagę na kwestię podzielenia środków na wydanie Zeszytów Rady Naukowej PTI pomiędzy III i IV kwartał 2020 r., proponując skumulowanie ich w IV kwartale. Propozycja spotkała się z pełną aprobatą zebranych. Kol. Adrian Kapczyński przypomniał o zgłaszanym wcześniej pomyśle wręczania laureatom Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną Roku prócz dyplomów także pamiątkowych statuetek. Zebrani jednogłośnie zgodzili się na dodanie tej pozycji do budżetu Rady na 2020 r. Kol. Adrian Kapczyński zaproponował także zorganizowanie oprawy multimedialnej dla wydarzenia wręczenia nagród laureatom Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną Roku. Przewodniczący Rady, kol. Zdzisław Szyjewski, zwrócił jednak uwagę, że wydarzenie to będzie w przyszłym roku częścią Światowej Gali Społeczeństwa Informacyjnego, a zatem jego całościową oprawę organizuje Biuro Zarządu Głównego PTI.

Rada przyjęła propozycję budżetu w uzgodnionym kształcie.

Jako drugi temat dyskusji, Przewodniczący Rady wskazał zatwierdzenie harmonogramu Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną 2020 w następującej postaci:

·       16 stycznia: ogłoszenie Konkursu,

·       16 marca: zakończenie naboru,

·       ok. 20 kwietnia: zebranie kompletu recenzji,

·       ok. 24 kwietnia: wybór laureatów,

·       ok. 17 maja (Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego): ogłoszenie wyników.

Rada przyjęła propozycję harmonogramu Konkursu w proponowanym kształcie.

Następnie przystąpiono do omawiania kwestii organizacyjnych Konkursu. Sekretarz Kapituły Konkursu, Jakub Swacha, zwrócił uwagę na potrzebę uruchomienia internetowego systemu zbierania zgłoszeń w dniu 16 stycznia, co oznacza konieczność przygotowania go już w grudniu. Kol. Adrian Kapczyński zapewnił, że nie ma dla tego przeszkód technicznych, natomiast zwrócił uwagę na zasadność rozszerzenia aktualnej witryny zgłoszeniowej o część informacyjną w szczególności obejmującą historię Konkursu, tj. pozycje nagrodzone w ubiegłych edycjach. Sekretarz Kapituły Konkursu podkreślił, że byłoby to bardzo wartościowe, zwrócił jednak uwagę, że starania o to były już podejmowane przy okazji tegorocznej edycji Konkursu, lecz nie przyniosły wtedy sukcesu. Rada jednogłośnie zgodziła się co do potrzeby rozszerzenia aktualnej witryny Konkursu.

Szczegóły co do zakresu i formy realizacji rozszerzenia zostaną uzgodnione online. W szczególności do rozważenia jest poziom integracji witryny Konkursu z główną witryną PTI.

Pierwszą propozycję rozszerzonej witryny zgodził się przygotować w ciągu najbliższego tygodnia kol. Tomasz Komorowski.

Ukończenie prac nad witryną powinno nastąpić do 31 XII 2019. Finansowanie prac zostanie zrealizowane z niewykorzystanych dotąd środków pozostałych w budżecie Rady na 2019 r.

Kolejnym podjętym zagadnieniem dotyczącym organizacji Konkursu była kwestia jego promocji. Zgodnie z przyjętym budżetem zrezygnowano z przygotowania i rozesłania plakatów konkursowych, ponieważ w poprzedniej edycji nie przyniosły one wymiernych efektów, w szczególności w postaci zwiększonej liczby zgłoszeń konkursowych.

Kol. Adrian Kapczyński zaproponował, by wykorzystać do promocji Konkursu renomę autorów zgłaszanych na niego prac, którzy nierzadko są szeroko znanymi autorytetami w swoich dziedzinach. Mianowicie, polegałoby to na umożliwieniu autorom książek zgłaszanych na Konkurs wygłoszenia online krótkich wystąpień autorskich (15-30 minut), podczas których mogliby zaprezentować tematykę swoich książek. W aspekcie organizacyjnym, aby nie doprowadzić do zbytniego rozproszenia wystąpień (tak by pojedyncza sesja online obejmowała kilku autorów i trwała 1-2h), autorzy deklarowaliby jeden z zaproponowanych z góry terminów, np. 22 I, 19 II i 11 III.2020 r. Proponowana godzina rozpoczęcia wystąpień to 18.00, tak by mogli w nich brać udział osoby pracujące w typowych godzinach (8-16). Technicznie, można w tym celu wykorzystać posiadaną przez PTI platformę Cisco Webex, która pozwala na transmisje online do 200 jednoczesnych użytkowników.

Wystąpienia autorów mogłyby być poprzedzone krótkimi wystąpieniami promocyjnymi (10-15 min) wydawców, którzy opublikowali ich książki.

Rada jednogłośnie poparła tę propozycję i powierzyła prace przygotowawcze do jej realizacji kol. Adrianowi Kapczyńskiemu.

Następnie dyskutowano kwestie pozyskiwania zgłoszeń konkursowych z wydawnictw uczelnianych, mając na uwadze słabe zainteresowanie z ich strony Konkursem motywowane zapewne niekomercyjnym charakterem tych wydawnictw. Kol. Adrian Kapczyński i kol. Cezary Orłowski zaproponowali, by PTI było bardziej proaktywne w pozyskiwaniu zgłoszeń konkursowych poprzez przesyłanie informacji o Konkursie bezpośrednio do autorów książek wydanych przez wydawnictwa uczelniane. Rada jednogłośnie poparła tę propozycję.

Oznacza ona potrzebę ustalenia listy książek informatycznych wydanych przez takie wydawnictwa w ubiegłym roku. Uzgodniono, że:

- kol. Cezary Orłowski wyszuka publikacje należące do obszaru tematycznego: Internet Rzeczy, Inżynieria Danych z całej Polski,

- kol. Adrian Kapczyński wyszuka publikacje należące do pozostałych obszarów tematycznych z terenu Polski południowej (do Warszawy włącznie, w tym Łódź),

- kol. Jakub Swacha wyszuka publikacje należące do pozostałych obszarów tematycznych z terenu Polski północnej (od linii Poznań-Toruń).

Termin ukończenia powyższych prac: początek stycznia.

Ostatnią poruszoną kwestią dotyczącą organizacji Konkursu było wykorzystanie do recenzji formularzy online zamiast klasycznych formularzy papierowych, co znacznie uprości ich zebranie i dostarczenie w zanonimizowanej formie członkom Kapituły. Kol. Adrian Kapczyński zaproponował wykorzystanie w tym celu systemu Easy Chair, motywując to jego odpowiadającą potrzebom recenzji konkursowych funkcjonalnością oraz tym, że jest ogólnie znany w środowisku naukowym, deklarując, że samodzielnie dokona konfiguracji systemu na potrzeby Konkursu i zamieści w nim fikcyjne testowe zgłoszenia, by członkowie Rady mogli przetestować jego działanie. Rada jednogłośnie poparła tę propozycję.

 

Kolejnym podjętym tematem była witryna internetowa Rady Naukowej. Sekretarz Rady, który zajmuje się publikowaniem na niej aktualności z działalności Rady, zwrócił uwagę na jej technologiczne i stylistyczne zdezaktualizowanie. Zaproponował, by dokonać integracji witryny Rady z główną witryną PTI, zachowując treści archiwalne (sprawozdania, informacje o publikacjach). Kol. Tomasz Komorowski zadeklarował, że podejmie się ustalenia technicznej i organizacyjnej możności dokonania takiej operacji.

 

Następnie podjęto dyskusję na temat konferencji organizowanych przez PTI w kontekście kończącego się 5 XII 2019 okresu prowadzonego przez MNiSW naboru wniosków na dofinansowanie konferencji w ramach programu Doskonała Nauka. Temat zreferował kol. Zenon A. Sosnowski wskazując na ograniczenia (PTI może zgłosić tylko 2 wnioski konferencyjne, minimalna wartość projektu to 20 tys. zł co wyklucza małe konferencje takie jak Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy, a z powodu kompletnej zmiany formularza wniosku nie będzie łatwe wykorzystanie zeszłorocznego wniosku jako wzorca). Zdaniem obecnych, jedną z konferencji ujętą we wniosku powinna być Informatyka w Zarządzaniu 2020. Kol. Adrian Kapczyński zadeklarował podjęcia się roli łącznika pomiędzy organizatorami a Radą Naukową oraz osobiste wsparcie dla kierującej zespołem organizującym tę konferencję, prof. dr hab. Ewy Ziemby w aspektach organizacyjnych dot. złożenia wniosku przez PTI.

Przewodniczący Z. Szyjewski po wyczerpaniu głosów w dyskusji, podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady, zapraszając zebranych na kolejne posiedzenie Rady. Mając na uwadze, że uroczystość ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu na prace magisterskie z informatyki, które tradycyjnie wyznaczało termin spotkania Rady odbędzie się we Wrocławiu już 20 grudnia 2019 r., termin i miejsce kolejnego posiedzenia Rady zostaną ustalone w terminie późniejszym. Mimo tego, że nie będzie to wiązało się z posiedzeniem Rady, Sekretarz Rady w imieniu organizatorów uroczystości zaprosił członków Rady do osobistego wzięcia w niej udziału.

Po zakończonych obradach członkowie Rady udali się na uroczystości Jubileuszu 80-lecia członka-założyciela PTI, prof. Jerzego Kisielnickiego.

 

Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI