Sprawozdanie z 8. posiedzenia Rady (wrzesień 2019)

Białystok, 13. września 2019 r.

 

Sprawozdanie z 8. posiedzenia Rady Naukowej PTI III Kadencji

 

W dniu 13. września 2019 r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbyło się ósme posiedzenie Rady Naukowej PTI III kadencji. W posiedzeniu na miejscu udział wzięło pięciu członków Rady: dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski), dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski), dr hab. prof. PB Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski), dr hab. prof. US Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski) i Przewodniczący, prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski) oraz przedstawiciel Zarządu Głównego, dr inż. Tomasz Klasa (Oddział Zachodniopomorski). Poprzez połączenie telekonferencyjne w posiedzeniu uczestniczył dr hab. inż. prof. PWr Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski).

Przewodniczący Rady, kol. Zdzisław Szyjewski, powitał zebranych i otworzył obrady. Na początku posiedzenia podziękował organizatorom tegorocznej edycji KKIO w osobie obecnego na sali kol. Zenona Sosnowskiego za wzorową organizację konferencji. Następnie poprosił kol. Lecha Madeyskiego o zreferowanie kwestii organizacji przyszłorocznej edycji KKIO. Kol. Lech Madeyski przedstawił propozycję zorganizowania jej w Krakowie przez O. Małopolski PTI pod przewodnictwem nieobecnego na posiedzeniu z powodu podróży zagranicznej kol. Mariana Bubaka. Propozycja zyskała jednogłośne poparcie uczestników posiedzenia.

Jako drugi temat podjęto kwestię przyszłorocznej edycji Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że z uwagi na zakończenie kadencji Rady w czerwcu 2020, rozstrzygniecie Konkursu powinno nastąpić przed końcem kwietnia 2019 r., a wręczenie nagród podczas przyszłorocznych obchodów ŚDSI. Głosy odnośnie koniecznych do realizacji działań i ich wymogów czasowych po kolei zabrali kol. T. Komorowski, A. Kapczyński, J. Swacha. Uzgodniono, że szczegółowy harmonogram działań zostanie ustalony na kolejnym posiedzeniu Rady w listopadzie.

Następnie Przewodniczący podjął temat roli Rady w zakresie certyfikacji informatycznej odnosząc się do głosu kol. W. Paluszyńskiego zabranego na trwającym Spotkaniu Strategicznym PTI, według którego powinien być to główny kierunek działań Towarzystwa. Kol. T. Komorowski zwrócił uwagę na panujący obecnie rynek pracownika, co oznacza, że pracodawcy nie są zainteresowani stawianiem dodatkowych wymogów pracownikom. Zgodził się z tym kol. J. Swacha powołując się na sytuację zawodową swoich studentów. Przewodniczący zauważył, że sytuacja ta może się wkrótce zmienić. Przeciwne zdanie wyrazili kol. L. Madeyski i T. Komorowski. Zdaniem tego drugiego działania należy ukierunkować na szkolenia nieformalne. Przewodniczący przypomniał, że analogiczne głosy wyrażano, gdy PTI podejmowało się działań związanych z certyfikacją ECDL. Z kolei zdaniem kol. A. Kapczyńskiego istnieje możliwość skomponowania oferty edukacyjnej stanowiącej ogniwo łączące działalność instytucji edukacyjnych i prywatnych firm szkoleniowych. Odrębnym punktem jest certyfikacja, która mogłaby być ukierunkowana na obszary wysoce wyspecjalizowane. Głos ten poparł kol. L. Madeyski.

Zdaniem kol. A. Kapczyńskiego kluczową rolę powinny tu odegrać sekcje tematyczne Towarzystwa, podając przykład zagadnień podejmowanych przez Sekcję Analizy Danych. Podkreślił wartość dodaną z połączenia sił akademików i praktyków. Zwrócił uwagę na konieczność aktualizowania szybko zmieniającej się wiedzy informatycznej.

Z kolei zdaniem kol. T. Klasy PTI powinno zaangażować się w certyfikację programów kształcenia.

Przewodniczący zwrócił uwagę na wcześniejsze sukcesy PTI w tym obszarze, które jednak zakończyły się wraz z pojawieniem się krajowych instytucji certyfikujących kierunki studiów.

Przypominał także potrzebę zdefiniowania zawodu informatyka, akcentując potrzebę określenia pewnego minimum, a niekoniecznie rozróżniania kilkudziesięciu specjalności.

Zdaniem kol. T. Klasy można zrobić to dwupoziomowo: na poziomie abstrakcyjnym (informatyk) i praktycznym (konkretne zawody).

Dalsze rozmowy dotyczyły kwestii omawianych na Spotkaniu Strategicznym PTI w kontekście zadań Rady Naukowej.

Przewodniczący Z. Szyjewski po wyczerpaniu głosów w dyskusji, podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady, zapraszając zebranych na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się 28 lub 29 listopada 2019 r. w Warszawie przy okazji tegorocznej edycji konferencji Informatyka w Zarządzaniu.

 

Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI