Sprawozdanie z 7. posiedzenia Rady (maj 2019)

Szczecin, dn. 16 maja 2019 r.

 

Sprawozdanie z 7. posiedzenia Rady Naukowej PTI III Kadencji

 

Dnia 16 maja 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, odbyło się siódme posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego III kadencji. W posiedzeniu wzięło udział łącznie dziesięciu członków Rady, w tym:

·         sześciu na miejscu: przewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski), dr hab. prof. PB Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski), dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski) oraz dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski).

·         czterech poprzez połączenie telekonferencyjne: dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki i dr inż. Marian Bubak (obaj Oddział Małopolski), dr hab. inż. prof. PWr Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski) oraz dr hab. prof. US Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski) – Sekretarz.

Przewodniczący Z. Szyjewski otworzył posiedzenie i powitał zebranych. Jako główny cel spotkania wskazał wyłonienie laureatów tegorocznej edycji Konkursu PTI na Książkę Informatyczną. Jako drugi cel spotkania wskazał ustalenie terminu i miejsca kolejnego spotkania Rady i wręczenia nagród laureatom Konkursu.

W pierwszej części obrad przeprowadzono rozległą dyskusję zgłoszeń konkursowych, obejmującą otrzymaną przez nie punktację, kluczowe argumenty powołanych przez Kapitułę recenzentów oraz zdanie własne członków Kapituły. W jej rezultacie uzgodniono następujący werdykt Kapituły:

W kategorii publikacji popularnonaukowych i podręczników nagrodę główną Konkursu PTI na Książkę Informatyczną Roku 2019 przyznano książce Tomasza Idziaszka, Krzysztofa Diksa, Jakuba Łąckiego i Jakuba Radoszewskiego pt. Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadań wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Zdecydowano także o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień dla książek: Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata autorstwa Jacka Janowskiego wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów autorstwa Krzysztofa Gawkowskiego wydanej przez wydawnictwo Helion.

W kategorii publikacji naukowych Kapituła Konkursu zdecydowała o odstąpieniu od przyznania nagrody głównej. Przyznano jedno wyróżnienie: dla książki Karola Kuczery pt. Wirtualizacja organizacji wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Członkowie Rady zgodzili się także o konieczności kontynuowania Konkursu w roku 2020, zwracając uwagę na konieczność szybszego jego przeprowadzenia, tak by możliwe było ogłoszenie jego wyników w maju 2020, najlepiej przy okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Sekretarz Rady, łączący obowiązki Sekretarza Kapituły Konkursu zwrócił uwagę na spoczywający na nim ciężar obowiązków związanych z prowadzeniem Konkursu, w których ponoszenie, jego zdaniem, powinni w większym stopniu zaangażować się pozostali członkowie Rady, szczególnie w sytuacji rosnącej z roku na rok liczby zgłoszeń konkursowych.

W drugiej części obrad, Przewodniczący poprosił kol. Z. Sosnowskiego o zreferowanie kwestii organizacji konferencji KKIO 2019 w Białymstoku, a także odniesienia się do pomysłu organizacji w jej ostatnim dniu kolejnego posiedzenia Rady. Kolega Z. Sosnowski omówił sprawy organizacyjne konferencji KKIO 2019, zwracając uwagę na fakt otrzymania dofinansowania z MNiSW oraz problemy z aktywizacją młodych polskich naukowców. Potwierdził proponowany termin spotkania Rady (13 września 2019 r.), zachęcając członków Rady do przybycia do Białegostoku dzień wcześniej.

Kontynuując dyskusję na temat formy uroczystości wręczenia nagród laureatom tegorocznej edycji Konkursu PTI na Książkę Informatyczną, Rada uznała, że najwłaściwszym dla niej miejscem będzie Spotkanie Strategiczne PTI rozpoczynające się w Białymstoku bezpośrednio po konferencji KKIO (14 września w godzinach wczesnopopołudniowych).

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, prowadzący obrady Z. Szyjewski podziękował obecnym za przybycie i zakończył posiedzenie Rady.

 

Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI