Sprawozdanie z 8. posiedzenia RN (czerwiec 2016)

Warszawa, dn. 2 czerwca 2016 r.

 

Sprawozdanie z 8. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 2 czerwca 2016 r. w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbyło się ósme posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego II kadencji. W posiedzeniu wzięło udział dziewięciu członków Rady: przewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (dołączył w trakcie obrad), wiceprzewodniczący dr hab. Zygmunt Mazur, wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz  Kacprzyk, prof. dr hab. inż.  Marian Noga, dr hab. Tadeusz Gospodarek, dr hab. Zenon A. Sosnowski, dr inż. Marek Valenta i sekretarz dr hab. Jakub Swacha. Jako gość specjalny Rady dodatkowo w posiedzeniu wziął udział dr hab. Piotr Bała z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI, pomysłodawca listu o zwiększenie środków na finansowanie badań naukowych w dyscyplinie informatyki.

Funkcję prowadzącego objął wiceprzewodniczący C. Orłowski, który otworzył posiedzenie i na wstępie przeprosił obecnych w imieniu przewodniczącego Rady za jego spóźnienie spowodowane awarią kolejową.

Jako pierwszy temat pod dyskusję poddał regulamin konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze książki informatyczne. Za podstawę do dyskusji wskazał propozycję treści regulaminu przesłaną wcześniej członkom Rady przez jej sekretarza.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał T. Gospodarek wskazując konieczność usunięcia z procesu oceny uwzględniania recenzji wydawniczej, usunięcia wymogu podawania przez recenzenta oceny ogólnej (jego zdaniem w oczywisty sposób musi ona wynikać z ocen cząstkowych uwzględniających różne kryteria). Poruszył również kwestię pozyskiwania recenzentów i wyznaczenia ścisłych zasad oceny, których musieliby przestrzegać.

J. Kacprzyk ustosunkował się do głosu przedmówcy popierając propozycję rezygnacji z uwzględniania recenzji wydawniczej. Zwrócił także uwagę na potrzebę dodania punktu jednoznacznie potwierdzającego wolę PTI jako ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu, by nagrodzone publikacje naukowe były uznane za „dzieła wybitne”.

Również wiceprzewodniczący C. Orłowski poparł propozycję rezygnacji z uwzględniania recenzji wydawniczej. Odnośnie doboru recenzentów zauważył, że szeroki zakres kompetencji członków Rady gwarantuje, że będzie ona w stanie samodzielnie znaleźć recenzenta, którego kompetencje merytoryczne będą odpowiadały zakresowi tematycznemu publikacji, i że jego zdaniem skategoryzowanie tak szerokiego zakresu wiedzy recenzenckiej w sztywny zestaw kryteriów nie jest właściwą drogą. Postawił także pytanie, dlaczego ograniczać zakres publikacji do języka polskiego?

T. Gospodarek zauważył, że wszelkie oceny parametryczne dotyczą zobiektywizowanych faktów, a nie subiektywnych wrażeń recenzentów. Ponadto, jeśli przekaże się recenzentowi listę kryteriów, jakie powinien uwzględnić, nie umknie mu żaden z istotnych elementów oceny, a dodatkowo ułatwi to kapitule konkursu porównywanie ocen różnych publikacji. Dodał także, że jest deficyt oryginalnych monografii informatycznych właśnie w języku polskim.

M. Valenta zwrócił uwagę na to, że zasady wykonywania recenzji nie są kluczowym elementem regulaminu i mogą być wręcz z niego wydzielone do osobnej instrukcji dla recenzentów. Poparł pomysł usunięcia wymogu podawania przez recenzenta oceny ogólnej. Podkreślił potrzebę zapewnienia precyzyjności regulaminu. Poparł także propozycję J. Kacprzyka odnoszącą się do dołożenia starań przez PTI, by laureaci nagrody cieszyli się wszelkimi następstwami jej otrzymania w kontekście obowiązujących przepisów. Odnośnie języka publikacji zwrócił uwagę, że otwarcie konkursu na publikacje obcojęzyczne otworzy drzwi do zgłoszeń z całego świata, których liczba przekroczy możliwości procedowania Rady.

Wiceprzewodniczący Z. Mazur zwrócił uwagę, że kwestia języka była już obszernie przedyskutowana na poprzednim spotkaniu, dlatego nie należy już do niej wracać. Sekretarz J. Swacha przypomniał główne argumenty, które wtedy padły. Z. Mazur uzupełnił je o to, że książka polskojęzyczna w konkursie międzynarodowym stałaby na straconej pozycji, a właśnie wyróżnieniu takich publikacji ma służyć konkurs. Wiceprzewodniczący C. Orłowski stwierdził, że został przekonany co do kwestii języka.

J. Kacprzyk poruszył kwestię braku konfliktu interesów recenzenta oraz od jakich gremiów lub osób należałoby oczekiwać listów referencyjnych. Druga z tych kwestii wywiązała dość burzliwą dyskusję, ostatecznie uzgodniono, że załączenie takiego listu do zgłoszenia będzie obowiązkowe, regulamin nie będzie jednak precyzował, od kogo list ma pochodzić.

Członkowie Rady zgłosili jeszcze kilka uwag o charakterze językowym, które uwzględniono w treści regulaminu.

Wiceprzewodniczący C. Orłowski przeszedł do drugiej kwestii, tj. ustosunkowania się do treści przedłożonego przez P. Bałę projektu listu o zwiększenie środków na finansowanie badań naukowych w dyscyplinie informatyki. 

P. Bała krótko zaprezentował ideę pisma i jego główne tezy. Wszyscy zebrani pozytywnie odnieśli się do inicjatywy. J. Kacprzyk zwrócił jednak uwagę na potrzebę złagodzenia pewnych sformułowań, tak by nie antagonizować innych środowisk naukowych w Polsce, z czym zgodzili się wszyscy obecni. Stosowne zmiany naniesiono do treści listu.

Prowadzący obrady C. Orłowski przeszedł do ostatniego punktu programu posiedzenia, tj. spraw różnych. Z. Szyjewski poprosił o zrelacjonowanie postępu prac nad konferencją KKIO.

T. Gospodarek odpowiadając na to wezwanie przedstawił ramowy program konferencji (dzień pierwszy – wykłady, drugi - referaty w sesjach panelowych, trzeci – moduł biznesowy), omówił kwestie publikacji pokonferencyjnych (podkreślając współpracę z prestiżowym wydawnictwem międzynarodowym) oraz pochwalił się dużą liczbą otrzymanych zgłoszeń uczestników. Zwrócił ponadto uwagę na narzut podatkowy wynikający z obsługi finansowej konferencji przez PTI a nie prywatną uczelnię będącą współorganizatorem.

Z. Szyjewski wrócił do tematu konkursu, podnosząc kwestię jego harmonogramu i zwracając uwagę, że konkurs powinien zostać ogłoszony przed wakacjami, tak by laureaci mogli zostać uhonorowani przy okazji KKIO, gdyż w dalszej części roku nie jest już planowane przez PTI inne wydarzenie, które zgromadzi tak liczną grupę uczestników, która podkreśliłaby rangę uroczystości, z czym zgodzili się pozostali obecni.

Uzgodniono następnie kwestie dotyczące terminarza dalszych prac nad konkursem oraz sposobu rozpowszechnienia informacji o nim.

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, prowadzący obrady C. Orłowski podziękował obecnym za przybycie i zakończył posiedzenie. Członkowie Rady udali się następnie na Galę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i 35-lecia PTI.

 

Protokołował:

 

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI