Sprawozdanie z 7. posiedzenia RN (styczeń 2016)

Wrocław, dn. 15.01.2016 r.

 

Sprawozdanie z 7. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 15 stycznia 2016 r. we Wrocławiu, w sali Prestige Hotelu im. Jana Pawła II odbyło się siódme posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego II kadencji, inaugurujące prace Rady w roku 2016. W posiedzeniu wzięło udział dziewięciu członków Rady: wiceprzewodniczący dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur, dr hab. prof. WWSZiP Tadeusz Gospodarek, prof. dr hab. Zbigniew Huzar, dr inż. Adrian Kapczyński, dr hab. inż. prof. PWr Lech Madeyski, prezes PTI prof. dr hab. inż.  Marian Noga, dr inż. Andrzej Romanowski, dr hab. Zenon A. Sosnowski, dr hab. prof. US Jakub Swacha i dr inż. Marek Valenta.

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady, Z. Szyjewskiego, posiedzeniu przewodził wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTI, Z. Mazur. Otworzył obrady i jako główny temat spotkania przedstawił sprawę oczekującej na decyzję Rady propozycji kol. P. Bały dotyczącej ustanowienia przez PTI nagrody za najlepsze publikacje książkowe. Zreferował dotychczasową dyskusję e-mailową – wypowiedzi R. Tadeusiewicza (który skrytykował pomysł P. Bały), J. Kacprzyka (który pozytywnie odniósł się do pomysłu, zaznaczając jednak, że proces wyboru nagrodzonych prac powinien przebiegać w pełni transparentnie i rzetelnie) i J. Swachy – wskazującą trzy argumenty przemawiające za ustanowieniem nagrody, tj. misję Towarzystwa, która nazywa je „opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków”, uhonorowanie autorów szczególnie wartościowych opracowań oraz dostarczenie środowisku informacji o publikacjach zasługujących na szczególną uwagę.

W toku długiej dyskusji, w której uczestniczyli wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Rady, zdecydowano o ustanowieniu nagrody i postanowiono, że:

1. Nagroda powinna być otwarta dla całego środowiska informatyków w Polsce, nie ograniczona tylko do autorów będących członkami Towarzystwa.
2. Rada Naukowa PTI nie będzie zajmowała się wyszukiwaniem publikacji, lecz to sami autorzy powinni zgłaszać swoje publikacje (wraz z załączonymi recenzjami wydawniczymi) do Rady, która na swoim pierwszym posiedzeniu w roku oceniałaby publikacje zgłoszone do nagrody za dany rok, kierując te spełniające wymogi do zewnętrznej recenzji, a na kolejnym spotkaniu, na podstawie otrzymanych opinii, wybierała najlepsze z nich.
3. Do nagrody przyznawanej za dany rok można będzie zgłaszać tylko publikacje z wcześniejszych dwóch lat wydane na terenie Polski i napisane w języku polskim. Wymogi te uzgodniono biorąc pod uwagę ograniczone możliwości procedowania zgłoszeń przez Radę.
4. Nagroda powinna służyć w pierwszej kolejności realizacji celów statutowych PTI, w drugiej potrzebom środowiska. Dlatego mając na uwadze to, że PTI nie jest towarzystwem czysto naukowym, ale integruje rzesze informatyków, w tym w dużym stopniu związanych z przemysłem, a edukacja informatyczna stanowi centralny obszar zainteresowania Towarzystwa, postanowiono przyznawać nagrody w dwóch kategoriach: podręcznik roku (pozycje edukacyjne) i monografia roku (pozycje naukowe).
5. Jako dwa podstawowe wymogi wobec zgłaszanych do nagrody publikacji wskazano: nowość i oryginalność. Automatycznie wykluczają one zgłoszenia wznowień i tłumaczeń.
6. Zgłaszane publikacje będą musiały posiadać nadany ISBN, ale niekoniecznie mieć formę papierową, co otworzy możliwość nagradzania wartościowych wydawnictw elektronicznych o charakterze edukacyjnym.

Odnośnie doboru recenzentów, przew. Z. Mazur wyraził przekonanie, że poza Radą Naukową w PTI jest wielu członków z dużą wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem, którzy są kompetentni do wykonania takich recenzji. Prezes M. Noga zadeklarował, że zwróci się do KI PAN o wsparcie w procesie recenzowania. Postanowiono także, że recenzenci nie będą otrzymywać wynagrodzenia, gdyż z jednej strony generowałoby to zbyt wysokie koszty, z drugiej zaś chodzi wszak nie o obszerne i czasochłonne recenzje wydawnicze, ale o swego rodzaju superrecenzje, które w zwięzłej formie, nie przekraczającej jednej strony, mają odpowiadać na pytanie, czy dana publikacja zasługuje na nagrodę, czy nie.

A. Kapczyński zauważył, że prócz regulaminu konieczne jest opracowanie wytycznych do ewaluacji. Zaproponował, że, mając stosowne doświadczenia jako były z-ca dyrektora instytutu ds. dydaktyki, chciałby stanąć na czele zespołu, który zająłby się wypracowaniem takich wytycznych dla publikacji edukacyjnych. Do jego składu zaprosił M. Valentę, T. Gospodarka i A. Romanowskiego. Przew. Z. Mazur stwierdził, że w tej sytuacji pozostali członkowie Rady automatycznie tworzą drugi zespół, który pod kierunkiem przewodniczącego Z. Szyjewskiego wypracuje analogiczne wytyczne dla publikacji naukowych. M. Valenta zaznaczył, że podział ten należy rozumieć jedynie jako deklarację większego zaangażowania w danej dziedzinie, i że wszyscy członkowie Rady powinni uczestniczyć w pracach nad wypracowaniem zasad ewaluacji.

Przew. Z. Mazur zakończył część obrad poświęconą kwestii nagród za publikacje i poprosił o zabieranie głosu na inne tematy. L. Madeyski zaprosił zgromadzonych na KKIO 2016, informując o planowanym wydaniu publikacji pokonferencyjnej w wydawnictwie Springer, a także perspektywie zamieszczenia rozszerzonych wersji najlepszych referatów w czasopiśmie z listy filadelfijskiej. T. Gospodarek przedstawił ramowy plan konferencji, obejmujący trzy dni: w pierwszym miałyby odbyć się wystąpienia zaproszone oraz bankiet, w drugim wygłaszano by referaty konferencyjne – w sesjach angielsko- i polskojęzycznych, w trzecim zaś odbywać się będą warsztaty i panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli nauki i przedsiębiorstw.

Prezes M. Noga omówił zagadnienia bieżące związane z funkcjonowaniem Izby Rzeczoznawców PTI.

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący obradom Z. Mazur podziękował obecnym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, którego przewidywany termin to połowa maja.

Obecni członkowie Rady udali się następnie na uroczystość wręczenia nagród laureatom XXXII Konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki.

 

Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI