Sprawozdanie z 6. posiedzenia RN (wrzesień 2015)

 

 Międzyzdroje, dn. 18.09.2015 r.

 

Sprawozdanie z 6. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 18 września 2015 r. w Międzyzdrojach w hotelu Amber Baltic odbyło się szóste posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego II kadencji. W posiedzeniu wzięło udział dziewięciu członków Rady: przewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, prof. dr hab. Zbigniew Huzar, dr inż. Adrian Kapczyński, prof. dr hab. Leszek Maciaszek, dr hab. inż. Lech Madeyski, prezes PTI prof. dr hab. inż.  Marian Noga, dr inż. Andrzej Romanowski, dr hab. Zenon A. Sosnowski, dr hab. prof. US Jakub Swacha, a także gość specjalny Rady, wiceprezes PTI dr inż. Janusz Dorożyński.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Naukowej PTI, Z. Szyjewski. Jako pierwszy temat dyskusji zaproponował organizację przyszłorocznej konferencji KKIO. Przypomniał, że na styczniowym posiedzeniu Rady, dr hab. Tadeusz Gospodarek zadeklarował chęć organizacji tej konferencji. Niestety, z powodu wystąpienia na X Polskim Zjeździe Filozoficznym, T. Gospodarek nie mógł wziąć udziału w tym posiedzeniu Rady, jednak przesłał wcześniej list, w którym podtrzymał swoją deklarację, jednocześnie zwracając się do obecnych w Radzie przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej z prośbą o wsparcie organizacji konferencji od strony programowo-merytorycznej. W tej sytuacji Przewodniczący zaproponował zarekomendowanie przez Radę Komitetowi Programowemu KKIO powierzenie przewodnictwa przyszłorocznego Komitetu Programowego KKIO dwóm osobom: jednej wybranej spośród członków tegorocznego prezydium Komitetu Programowego KKIO (dr hab. Michał Śmiałek lub dr hab. Piotr Kosiuczenko), drugiej reprezentującej Oddział Dolnośląski PTI i Politechnikę Wrocławską. Ponadto przedstawił propozycję dr hab. inż. Cezarego Orłowskiego, by powierzyć mu organizację KKIO w roku 2017. Konferencja miałaby odbyć się w Gdańsku. Obecni członkowie Rady jednogłośnie poparli powyższe propozycje.

Drugim poruszonym tematem była kwestia publikacji pokonferencyjnych, które obecnie publikowane są jako „Zeszyty Rady Naukowej PTI”. L. Maciaszek jako istotny problem wskazał małą cytowalność dotychczasowych publikacji z tej serii. L. Madeyski i J. Swacha zwrócili jednak uwagę na to, że od niedawna publikacje te dostępne są w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”, co pozwala mieć nadzieję na wzrost liczby cytowań w przyszłości. A. Romanowski przedstawił możliwość ulokowania publikacji pokonferencyjnych w wydawnictwie o wyższej cytowalności. Z. Szyjewski zauważył jednak, że jest to jednorazowa okazja, a potrzebne jest wypracowanie trwałego rozwiązania. L. Maciaszek rozwinął to stanowisko, wskazując na potrzebę wypracowania przez PTI prestiżowego czasopisma, analogicznego do niemieckiego „Informatik-Spektrum” prowadzonego przez tamtejsze Gesellschaft für Informatik. M. Noga uważa, że drogą do osiągnięcia tego celu jest reaktywowanie czasopisma „Informatyka”. Omówił pokrótce podjęte w tym kierunku działania, w szczególności negocjacje prowadzone z NOT, dawnym wydawcą „Informatyki”, jak również własną wizję profilu czasopisma i szacunki związanych z tym przedsięwzięciem kosztów.

A. Romanowski zwrócił uwagę na możliwość połączenia reaktywowanej „Informatyki” z redagowanym przez dr. Tomasza Komorowskiego „Biuletynem PTI”. W tym kontekście omówił przykład „Communications of the ACM”. Z. Szyjewski przypomniał, że „Biuletyn PTI” był swego czasu rozpowszechniany jako wkładka do dawnej „Informatyki”. Podkreślił także, że niezależnie od tego, czy nastąpi reaktywowanie czasopisma „Informatyka” Rada będzie kontynuowała wydawanie serii „Zeszyty Rady Naukowej PTI”, gdyż ma ona swoje miejsce w działalności wydawniczej Towarzystwa.

J. Dorożyński podjął temat ewaluacji konferencji organizowanych przez PTI. Jego zdaniem, osoby odpowiedzialne za ich organizację powinny składać sprawozdania, które, zaproponował, mogłaby opiniować RN PTI. L. Maciaszek poparł ten pomysł, natomiast A. Romanowski zauważył, że na każdej takiej konferencji jest obecny przynajmniej jeden członek Rady. Z. Huzar wskazał zaś na potrzebę ustalenia kryteriów oceny konferencji.

M. Noga poruszył następnie kwestie dotyczące organizacji konferencji w ramach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego oraz dofinansowania konferencji przez MNiSW. Z. Sosnowski omówił przykład odmowy udzielenia dofinansowania pod pretekstem braku załączenia programu szczegółowego, który w momencie składania wniosku nie mógł istnieć.

Wraz z powyższym punktem część posiedzenia Rady poświęcona problematyce konferencyjnej dobiegła końca, a jako kolejny temat dyskusji Przewodniczący zaanonsował problematykę kwalifikacji informatycznych. Zaczął od omówienia ostatnich wypowiedzi J. Dorożyńskiego na liście dyskusyjnej PTI oraz wydanej niedawno w serii „Zeszyty Rady Naukowej PTI” publikacji książkowej pt. „Profesjonalne kwalifikacje informatyczne”.

M. Noga przypomniał historię współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w tym zakresie. Wskazał na zagrożenia dla edukacji informatycznej w Polsce i polskiego sektora IT, które wynikałyby z niskiej jakości i wad merytorycznych opracowania sektorowych ram kwalifikacji dla informatyki. Z. Huzar zauważył, że w tak istotnej dla przyszłości kraju sprawie niezbędne są konsultacje środowiskowe. Z. Szyjewski zaproponował zorganizowanie przez PTI konferencji prasowej, która naświetliłaby ten problem opinii publicznej. Zwrócił ponadto uwagę na szczególnie krytyczną dla pracowników sektora IT kwestię definicji zawodów informatycznych.

Na zakończenie posiedzenia Z. Sosnowski poinformował o odbyciu się zebrania organizacyjnego Sekcji Analizy Danych PTI, podczas którego powołano go na przewodniczącego tej sekcji.

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Z. Szyjewski podziękował obecnym za udział w posiedzeniu, zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się w styczniu 2016 r. we Wrocławiu w dniu uroczystości wręczenia nagród laureatom XXXII Konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki.

 

Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI