Sprawozdanie z 4. posiedzenia RN (styczeń 2015)

Wrocław, dn. 16.01.2015 r.

 

Sprawozdanie z 4. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 16 stycznia 2015 r. we Wrocławiu, na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej odbyło się czwarte posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego II kadencji, inaugurujące prace Rady w roku 2015. W posiedzeniu wzięło udział dziewięciu członków Rady: przewodniczący prof. dr hab. Z. Szyjewski, wiceprzewodniczący dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur, dr hab. prof. WWSZiP Tadeusz Gospodarek, prof. dr hab. Zbigniew Huzar, dr hab. inż. Lech Madeyski, prezes PTI prof. dr hab. inż.  Marian Noga, dr hab. Zenon A. Sosnowski, dr hab. prof. US Jakub Swacha, dr inż. Marek Valenta.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Naukowej PTI, Z. Szyjewski. Zaczął od pogratulowania Oddziałowi Dolnośląskiemu PTI, reprezentowanemu w Radzie w osobach kolegów Z. Huzara, Z. Mazura i L. Madeyskiego, udanej organizacji XXXI Konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki. Następnie przedstawił główny cel spotkania, tj. zaplanowanie działań Rady na rok 2015.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał L. Madeyski, który zaproponował podjęcie działań nad uznaniem PTI za instytucję afiliowaną przy ACM i IEEE. Jako uzasadnienie wskazał możliwość uzyskania zniżek w opłatach za dostęp do artykułów opublikowanych w bibliotekach elektronicznych tych organizacji, co według niego jest szczególnie ważne dla członków PTI pracujących w przedsiębiorstwach, nie mających, w odróżnieniu od pracowników uczelni, bezpłatnego dostępu do aktualnych publikacji naukowych. Rada uznała to za słuszną inicjatywę, a L. Madeyski zadeklarował, że zajmie się rozpoznaniem tematu.

Następnie podjęto temat organizowanych w 2015 r. przez PTI konferencji.  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KKIO J. Swacha przedstawił stan zaawansowania prac nad organizacją tej konferencji. Z. Huzar zadeklarował wolę objęcia konferencji KKIO w roku 2015 i w następnych latach patronatem Sekcji Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Z kolei L. Madeyski zaproponował, by członkowie Rady wsparli organizatorów konferencji w dotarciu do prestiżowych czasopism, do których mogłyby trafić najlepsze referaty konferencyjne.

Przewodniczący Z. Szyjewski zwrócił uwagę na konieczność zaplanowania miejsca konferencji KKIO w roku 2016, proponując, by odbyła się ona we Wrocławiu. Do propozycji tej entuzjastycznie odniósł się T. Gospodarek, deklarując gotowość podjęcia się jej organizacji. Zwrócił następnie uwagę na konieczność powiązania konferencji z wiodącymi w branży przedsiębiorstwami i zaproszenie do udziału w jej Komitecie Wspierającym ich przedstawicieli.

Trzymając się wątku współpracy z przedsiębiorstwami, lecz wychodząc już z tematu konferencji, prezes M. Noga zwrócił uwagę na konieczności bliższego związania się PTI z przemysłem w kontekście deficytu osób z kompetencjami informatycznymi i wynikających stąd potrzeb edukacyjnych. Myśl tę podchwycił T. Gospodarek, który zadeklarował, że przygotuje wstępną ofertę PTI dla firm, która po akceptacji Rady, przesłana zostałaby dyrektorom IT w działających w Polsce firmach. Według niego, PTI powinno pokazać, że może być łącznikiem pomiędzy osobami (menedżerami i pracownikami przedsiębiorstw), które mają problem, a tymi, którzy potrafią go rozwiązać (specjalistami należącymi do PTI).

Kolejny wątek dyskusji dotyczącej działalności RN PTI w 2015 r. podjął Z. Huzar, sugerując zaangażowanie się Rady w ocenę rezultatów grantów przyznawanych przez PTI oraz wyznaczanie obszarów, w których przyznawane byłyby przyszłe granty.

Prezes M. Noga zwrócił uwagę na to, że Komisja Grantów działa dopiero drugą kadencję, stąd organizacja jej prac może wymagać pewnych korekt, niemniej uważa stan obecny za znaczącą poprawę wobec stanu sprzed powołania Komisji. Wyjaśnił, że obecnie granty ukierunkowane są na dwa obszary: edukację i administrację publiczną, w szczególności certyfikację umiejętności informatycznych dla kadr zatrudnionych w tych obszarach.

Przewodniczący Z. Szyjewski zauważył, że określenie wzajemnych relacji Rady Naukowej i Komisji Grantów oraz innych organów PTI wymaga jasnego zdefiniowania roli Rady Naukowej w aktywnościach PTI. Jego zdaniem Rada powinna być naturalnym ciałem konsultacyjnym dla innych struktur i obszarów działalności PTI, tak dla Komisji Grantów, jak i np. prowadzonej przez PTI działalności wydawniczej.

Zdaniem prezesa M. Nogi, Rada powinna również podjąć się nadzoru nad działalnością Izby Rzeczoznawców PTI, co uzasadnił omówieniem problemów, z którymi boryka się obecnie Izba Rzeczoznawców, właśnie przez brak ciała nadzorującego.

Przewodniczący Z. Szyjewski przedstawił następnie stan prac nad zdefiniowaniem zawodu informatyka. Prezes M. Noga opisał historię zajmowania się PTI tą problematyką, podkreślając, że dla Towarzystwa jest to sprawa priorytetowa z uwagi na znaczenie sprawy i podjęte zobowiązania oraz poinformował, że zarezerwowano na ten cel odpowiednie środki finansowe. W wyniku dyskusji zdecydowano, że Rada Naukowa wykorzystując doświadczenie swoich członków podejmie się realizacji tego tematu.

Przewodniczący Z. Szyjewski przeszedł następnie do kwestii wskazania tematu przewodniego najbliższej konferencji ITStar, której gospodarzem będzie Polska. Omówił profil tej imprezy i zaproponował, by wszyscy członkowie Rady w ciągu następnego tygodnia (to jest do 23 stycznia 2015 r.) za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawili pokrótce własne propozycje tematów, które zostaną następnie przekazane koledze Markowi Hołyńskiemu, przedstawicielowi PTI w ITStar.

Następnie T. Gospodarek poruszył kwestię nadchodzącego rozdziału nowych funduszy unijnych, zwracając uwagę na to, by PTI zaangażowało się w starania o pozyskanie takich środków, szczególnie w takich obszarach, jak działalność szkoleniowa czy egzaminacyjna. Prezes M. Noga zwrócił uwagę, że PTI nie ma obecnie w swych strukturach komórki odpowiedzialnej za przygotowywanie wniosków o dofinansowanie unijne czy prowadzenie projektów, co oznaczałoby konieczność zatrudnienia odpowiedniego specjalisty lub przeszkolenia jednego z pracowników Biura Zarządu.

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Z. Szyjewski podziękował obecnym za udział w posiedzeniu, zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się między 17 a 19 września 2015 r. w Międzyzdrojach (w trakcie konferencji KKIO, IwZ i SMI), zaznaczając, że nie wyklucza zwołania wcześniej dodatkowego posiedzenia, w przypadku nadzwyczajnej potrzeby, po czym zamknął obrady.

Obecni członkowie Rady udali się następnie na połączone uroczystości wręczenia nagród w XXXI Konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki i wręczenia Medali XXX-lecia PTI zasłużonym informatykom wrocławskim.

 

Protokołował: 

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI