Sprawozdanie z 3. posiedzenia RN (listopad 2014)

 

Warszawa, dn. 6.11.2014 r.

 

Sprawozdanie z 3. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 6 listopada 2014 r. w Warszawie, w siedzibie IBM Polska odbyło się trzecie posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego II kadencji. Tematem przewodnim tego posiedzenia, zorganizowanego przez wiceprzewodniczącego Rady, dr hab. inż. prof. PG Cezarego Orłowskiego była współpraca nauki z przemysłem, stąd prócz członków Rady: dr hab. inż. prof. PG Cezarego Orłowskiego, dr hab. prof. US Jakuba Swachy, dr hab. Zenona A. Sosnowskiego, dr inż. Andrzeja Romanowskiego i dr inż. Marka Valenty, wzięli w nim udział przedstawiciele IBM Polska: Karolina Marzantowicz, Mariusz Ochla, Marek Okularczyk i Piotr Pietrzak oraz prof. Edward Szczerbicki z University of Newcastle.

Z uwagi na udział w spotkaniu osób spoza Rady Naukowej PTI, prowadzący obrady prof. Orłowski zaczął od przedstawienia celów i zakresu działalności Rady oraz jej aktualnego składu. Następnie przedstawił główny cel spotkania, to jest zaprezentowanie członkom Rady doświadczeń współpracy nauki z przemysłem na przykładzie długoletniej już współpracy Politechniki Gdańskiej i IBM Polska. Niezwłocznie przystąpił do realizacji tego celu, omawiając kolejno działalność IBM Center for Advanced Studies on Campus (CAS) funkcjonującego na Politechnice Gdańskiej, obejmującą prace naukowo-badawcze i wspieranie procesów dydaktycznych, przykład projektu realizowanego przez CAS (pn. „Eureka”) i wreszcie prezentując działanie będącego jego rezultatem systemu monitorowania zanieczyszczeń cywilizacyjnych w aglomeracji trójmiejskiej.

Po prezentacji jako pierwszy zabrał głos dr Romanowski, który w bardzo pozytywnych słowach ocenił zarówno wystąpienie prof. Orłowskiego, jak i samą współpracę, podkreślając w szczególności jej aspekt naukowy.

Następnie głos zabrali przedstawiciele IBM Polska. Mariusz Ochla wskazał na fakt, że grupa prof. Orłowskiego rozszerzyła zakres zastosowania systemu IBM Intelligent Operations Center na nowe obszary, a uzyskane korzyści obejmują nie tylko samo opracowane narzędzie, ale także kadrę, która przy okazji jego tworzenia uzyskała nowe kompetencje, które będzie mogła wykorzystać w przyszłości w innych projektach. Karolina Marzantowicz podkreśliła znaczenie ukierunkowania współpracy na instytucje sektora rządowego i samorządowego różnego szczebla jako odbiorców wyników wspólnych projektów. Marek Okularczyk zwrócił uwagę na to, że poważną przeszkodę dla realizacji długofalowej współpracy z tym sektorem stanowi ograniczenie długości kontraktów do 3 lat, co powoduje, że wartościowe rezultaty projektów często są tracone w wyniku braku kontynuacji działań w danym kierunku.

Piotr Pietrzak wspomniał o możliwości zapewnienia dostępu do platformy w architekturze zorientowanej na usługi. Prof. Orłowski potwierdził, że jest to kierunek rozwoju omawianej platformy, tak jak jest nim także otwarty dostęp do danych. Zwrócił jednak uwagę, że wymaga to powołania operatora platformy o solidnym zapleczu organizacyjno-finansowym, ponieważ pełniąca obecnie tę rolę fundacja nie będzie w stanie sprostać takiemu zadaniu.

Prof. Szczerbicki wywołał temat własności intelektualnej w CAS. Mariusz Ochla wyjaśnił że przypadek każdego projektu traktowany jest odrębnie i zawsze zawierana jest osobna umowa. Karolina Marzantowicz dodała, że fakt, że centrala IBM mieści się w USA, otwiera drogę do starania się o patenty na rozwiązania software’owe.

Z kolei prof. Swacha wywołał temat wyjścia na świat z prowadzoną współpracą i jej rezultatami. Prof. Szczerbicki wymienił w tym kontekście programy Horizon 2020 i Marie Skłodowska-Curie, zwracając uwagę na to, że drugi z wymienionych nie będzie już ograniczony do wspierania mobilności naukowców.

Następnie głos zabrał dr Valenta, który pokrótce omówił doświadczenia AGH w Krakowie ze współpracy z Politechniką Śląską w obszarze systemów monitorowania. Zwrócił uwagę na dwa problemy: konieczność standaryzacji danych pochodzących z różnych źródeł oraz potrzebę przełożenia danych zebranych w wyniku monitorowania na działania zmierzające do poprawy stanu rzeczy. W tym kontekście Piotr Pietrzak zwrócił uwagę na konieczność współpracy z poszczególnymi ministerstwami.

Marek Okularczyk zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia i kontrolowania dostępu do gromadzonych informacji. Jego zdaniem pieczę nad bankami danych mogłyby sprawować jednostki akademickie. Doktor Valenta zauważył jednak, że jest to praktycznie niewykonalne, gdyż uczelnie chętnie uczestniczą w jednorazowych projektach nastawionych na efekty w krótkim terminie, niechętnie zaś wzięłyby na siebie obowiązek stałego utrzymania infrastruktury. Prof. Orłowski zgodził się, że jest tak obecnie, jednak jako rozwiązanie wskazał powoływanie przez uczelnie spółek celowych, które mogłyby podejmować się takich zadań. Według niego rolą RN PTI, tak jak i Executive Advisory Board CAS jest właśnie wskazywanie kierunków rozwoju uczelni i znajdywanie rozwiązań dla pojawiających się problemów.

Doktor Romanowski zadał pytanie o rolę PTI we współpracy uczelni z biznesem, wykraczającej poza pośrednictwo w kontaktach. Prof. Orłowski widzi PTI przede wszystkim jako organ lobbujący na poziomie centralnym na rzecz uregulowań ułatwiających i wspierających taką współpracę. Z kolei dr hab. Sosnowski zwrócił uwagę na znaczenie oddziałów terenowych PTI w tej współpracy, ilustrując to przykładem z Oddziału Podlaskiego. Dr Romanowski zauważył, że siła nacisku PTI w skali kraju będzie większa, jeśli aktywność wszystkich oddziałów terenowych będzie ukierunkowana na te same tematy. Prof. Swacha zauważył, że pewne programy, w szczególności międzynarodowe, dopuszczają udział organizacji pozarządowych, a PTI może w realizowanych projektach pełnić rolę partnera doradczego i opiniującego. Marek Okularczyk wspomniał w tym kontekście o występującym w niektórych projektach zapotrzebowaniu na kompetentną instytucję, która weryfikowałaby dobre wykonanie i merytoryczną poprawność rezultatów projektu.

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, wiceprzewodniczący zakończył posiedzenie Rady.

 

Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI