Sprawozdanie z 2. posiedzenia Rady (wrzesień 2014)

Poznań, dn. 23.09.2014 r.

 

Sprawozdanie z 2. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 23 września 2014 r. w Poznaniu, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej PTI II Kadencji. W posiedzeniu wzięło udział siedmiu członków Rady: przewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, wiceprzewodniczący dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski, prof. dr hab. inż.  Marian Noga, dr hab. prof. UE Leszek A. Maciaszek, dr hab. inż. Lech Madeyski, dr hab. Zenon A. Sosnowski oraz sekretarz dr hab. prof. US Jakub Swacha, a ósmy członek Rady, dr inż. Adrian Kapczyński, przysłuchiwał się obradom (mając możliwość zabrania głosu) poprzez połączenie telekonferencyjne.

Dyskusję otworzył przewodniczący Rady, prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, jako wiodące tematy dyskusji wskazując: określenie, co powinno być przedmiotem zainteresowania Rady oraz w jakim zakresie Rada powinna współdziałać z innymi strukturami. Jako przykład możliwych działań Rady wskazał zajęcie się wnioskami o opinie spływającymi do PTI.

Jako drugi, głos zabrał prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prof. dr hab. inż.  Marian Noga. Przypomniał, że sprawami opinii zajmuje się Izba Rzeczoznawców PTI, a za bardziej palące wyzwanie dla Rady uznał potrzebę zainteresowania tym, co dzieje się na konferencjach organizowanych pod szyldem PTI. Zwrócił przy tym uwagę na stricte naukowy charakter konferencji i brak wystarczającego udziału w nich przedstawicieli przemysłu.

Przewodniczący Szyjewski przypomniał, że wymogiem koniecznym do uznania konferencji za współorganizowaną przez PTI jest, by przynajmniej jeden z członków Rady Naukowej PTI był w Komitecie Programowym. Zwrócił uwagę, że jest jednak problem obejmowania konferencji patronatem PTI – postawił pytanie, czy przyznawanie patronatu należy pozostawić w gestii Zarządu Głównego PTI. Prezes Noga pochwalił to rozwiązanie, stwierdził też, że patronatem nie są obejmowane konferencje czysto biznesowe. Omówił następnie zasady dofinansowania i rozliczania konferencji współorganizowanych przez PTI, ilustrując to przykładem konferencji FedCSIS. Jako mankament istniejącego stanu rzeczy wskazał zbyt słabą współpracę komitetów programowych konferencji z Radą Naukową PTI, wyrażając przy tym opinię, że w przypadku wszystkich tych konferencji powinny odbywać się bezpośrednie spotkania komitetów programowych z przedstawicielami RN PTI.

Z kolei dr hab. Zenon A. Sosnowski omówił pokrótce przykład IX konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy, która odbyła się 17-20 września 2014 w Hołnach Mejera. Wskazał, że w jej komitecie programowym znalazło się dwóch reprezentantów Rady (on sam i prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz  Kacprzyk), a za istotny problem organizacyjno-finansowy uznał to, że decyzja o dofinansowaniu konferencji ze środków publicznych zapadła w ostatniej chwili.

Przewodniczący Szyjewski wyraził zdanie, że obszarem aktywności Rady powinno być inspirowanie działań sekcyjnych – organizowanie tematycznych grup zainteresowań i kontaktów, co może przerodzić się później w konferencje i projekty, czy też publikacje (tu zauważył, że Zeszyty Naukowe Rady Naukowej PTI mogą ukazywać się nie tylko przy okazji konferencji). Jego zdaniem, obszary badań członków Rady obejmują szeroki zakres informatyki. Jako przykład takich działań podał zorganizowane przez siebie powołanie sekcji Informatyka w Zarządzaniu (zaplanowane na 24 września 2014 r.), która będzie integrować członków PTI działających w tym obszarze, otwierając się jednocześnie, co kluczowe, na współpracę z osobami z zewnątrz: przedstawicielami przemysłu i członkami innych towarzystw (np. NTIE, PSZW, TNOiK).

Z kolei dr hab. Zenon A. Sosnowski zaproponował, że podejmie działania nad powołaniem sekcji nawiązującej do tematyki konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy.

W tym momencie głos zabrał wiceprzewodniczący Rady dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski. Zaczął od uwagi, że konferencje organizowane przez PTI to z jednej strony tradycja, z drugiej forma oddziaływania przez Towarzystwo na otoczenie. Jako przykład udanego oddziaływania na otoczenie biznesowe wymienił konferencje współorganizowane przez Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Rzeszowski w latach 2010-2011. Jego zdaniem należy ocenić w kategoriach długoterminowych, na ile Rada powinna zaangażować się we współpracę z przemysłem – zarówno w temacie sponsorowania przez biznes pewnych działań PTI, jak i otwarcia obszarów badawczych. Według niego właściwy kierunek rozwoju współpracy pokazuje działalność Centrum Zaawansowanych Studiów na Politechnice Gdańskiej. Za sprawę najważniejszą uznał wspólne projekty, które przynoszą obustronne korzyści. Przykładem takich wspólnych badań (prowadzonych przez Politechnikę Gdańską i firmę IBM) są systemy dla inteligentnych miast, bazujące na architekturze zorientowanej na usługi. Zadeklarował, że do 15 października udostępni członkom Rady możliwość zapoznania się z tego typu systemem dla Gdańska. Podkreślił, że otwarta architektura systemu daje szansę na współpracę, jednak nie powinna to być współpraca z wszystkimi. W odpowiedzi na pytanie przewodniczącego Szyjewskiego, wiceprzewodniczący Orłowski zadeklarował gotowość zorganizowania seminarium dla członków Rady, dającego możliwość oceny rozwiązania i ewentualnego zaangażowania się we współpracę, które odbyłoby się w siedzibie IBM w Warszawie. Zadeklarował, że bliższe szczegóły seminarium zostaną ustalone po 4 października 2014 r.

Kolejny wątek dyskusji podjęty przez przewodniczącego Szyjewskiego stanowiła kwestia, czy PTI powinno angażować się w organizowanie studiów podyplomowych. Przywołał pozytywne doświadczenia z przeszłości, gdy PTI współpracowało na tym polu z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

Wiceprzewodniczący Orłowski pozytywnie odniósł się do tej propozycji. Podał przykład studiów dla menedżerów bezpieczeństwa informacji prowadzonych przez Politechnikę Gdańską, które pokazują, że zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę informatyczną jest ogromne. Zauważył, że 90% problemu stanowią ludzie, a jedynie 10% technologia.

Przewodniczący Szyjewski wskazał na ogromny potencjał kadrowy PTI, który tworzą jego członkowie z całej Polski.

Następnie głos zabrał dr hab. prof. UE Leszek A. Maciaszek. Zadeklarował, że podobają mu się konkretne oddolne inicjatywy, jak np. propozycja prof. Orłowskiego. Chcąc przedstawić doświadczenia swojego ośrodka w obszarze studiów podyplomowych, omówił studia Cyber Security Management prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z IBM Polska oraz IBM New York Cyber Security Innovation. Nawiązując do ewentualnych działań Rady na tym i innych polach, zauważył, że Rada Naukowa jest tak mocna, jak mocne jest PTI, a co za tym idzie, powinna powstać baza ekspertów, którzy mogliby wspomagać Radę jako doradcy i opiniodawcy.

Zdaniem przewodniczącego Szyjewskiego tworzenie takiej bazy powinno być przedmiotem działalności sekcji tematycznych.

Prezes Noga wskazał na konieczność wyjaśnienia od strony prawnej możliwości prowadzenia studiów podyplomowych przez PTI. Ponadto przywołał przykład szkoleń kończących się uzyskaniem przez absolwentów certyfikatów zgodnych z wymogami MNiSW.

Podsumowując spotkanie, przewodniczący Szyjewski podkreślił znaczenie konferencji dla PTI, z powodu którego Rada powinna pełnić nad nimi pieczę i dbać o dalsze podnoszenie ich poziomu. Nawiązując do wypowiedzi prof. Maciaszka, stwierdził, że ważne dla PTI jest demonstrowanie w otoczeniu kompetencji PTI jako instytucji doradczej, co przyczyni się także do wzrostu prestiżu Towarzystwa. Poinformował, że termin kolejnego posiedzenia Rady będzie zależny od ustaleń prof. Orłowskiego, prosząc go o odpowiednie wczesne poinformowanie o nich pozostałych członków Rady.

Przy braku wniosków formalnych, przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.


Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI