AAA

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI i większość swojej aktywności realizuje za pośrednictwem Internetu lub przy okazji spotkań i konferencji organizowanych przez PTI. W roku 2012 odbyło się spotkanie Rady Naukowej podczas konferencji KKIO w Krakowie.

Aktywność Rady polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej. W roku 2012 Rada koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

  • recenzowanie oraz identyfikowanie kompetencji członków PTI dotyczących sposobu reagowania na zapytania od jednostek administracji publicznej i samorządów w zakresie opiniowania różnych ich działań;
  • wydawanie zeszytów naukowych lub innych form publikacji, czy też reaktywowanie czasopisma „Informatyka” w celu publikowania opracowań naukowych nadsyłanych na konferencje organizowane przez PTI
  • przygotowania do organizacji konferencji w 2013r przez zachodniopomorski odział PTI:
    • XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013), 
    • Jubileuszowa XX konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR 2013), 
    • VIII edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków - SMI 2013” .
  • konkurs prac magisterskich.

W dniu 11 września w Krakowie w trakcie konferencji KKIO odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PTI.