Regulamin Rady

 • Drukuj

Regulamin Rady Naukowej PTI

§ 1

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zwana dalej Radą, działa na podstawie Statutu Towarzystwa.

§ 2

Niniejszy Regulamin określa tryb działania Rady.

§ 3

 1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Pierwsze zebranie Rady nowej kadencji zwołuje przedstawiciel Komisji Zjazdowej i na zebraniu tym dokonywany jest wybór władz Rady.
 3. Następne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy, lub na wniosek jednej piątej członków Rady.
 4. Zawiadomienia o zebraniu Rady, wraz z proponowanym porządkiem obrad, są rozsyłane członkom Rady, co najmniej dziesięć dni przed terminem zebrania.
 5. Członkowie Rady potwierdzają udział w zebraniu Rady, podpisem na liście obecności. 
 6. Zebrania Rady, włącznie z podejmowaniem decyzji przez głosowanie, mogą być realizowane na zasadach kilkudniowych dyskusji prowadzonych na listach dyskusyjnych członków Rady.

§ 4

 1. Władze Rada stanowią Przewodniczący Rady, dwóch Zastępców oraz Sekretarz Rady wybierani z swoich członków.
 2. Dla wyboru potrzebna jest bezwzględna większość głosów, oddanych w tajnym głosowaniu, na zebraniu Rady, odbywającym się zgodnie z § 3.
 3. Dla odwołania ze stanowisk, o których mowa w pkt. l, potrzebna jest zgoda bezwzględnej większości ogólnej liczby członków Rady, wyrażona w głosowaniu tajnym na zebraniu Rady.

§ 5

 1. Przewodniczący Rady przewodniczy zebraniom Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępcy Przewodniczącego Rady pełnią obowiązki Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności, lub na jego prośbę.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za przygotowanie zebrań Rady oraz sporządzenie sprawozdań z posiedzeń.
 4. Sprawozdania Rady rozsyłane są drogą elektroniczną do wszystkich członków Rady.

§ 6

 1. Rada może powołać komisje lub zespoły robocze określając zakres ich działania i kompetencje oraz wybierając ich skład spośród członków Rady.
 2. Komisje przedstawiają Radzie swoje ustalenia. Członek komisji, który nie zgadza się z ustaleniami komisji, powinien przedstawić Radzie swoją opinię.
 3. Zespoły robocze powoływane są do realizacji określonych prac zlecanych przez Radę lub inne organy PTI.
 4. Rada i komisje Rady mogą zasięgać opinii ekspertów nie będących członkami Rady.
 5. Rada nie może przekazać komisjom Rady swoich kompetencji stanowiących.

§ 7

 1. Rada dba o wysoki poziom naukowy działalności Towarzystwa, zwłaszcza poprzez ocenianie podejmowanej działalności przez PTI.
 2. W szczególności Rada ocenia i dba o wysoki poziom konferencji naukowych i wydawnictw firmowanych przez PTI.
 3. Na prośbę Prezesa lub ZG Rada może wydawać opinie na tematy wskazane w prośbie.

§ 8

 1. Postanowienia, uchwały i opinie Rady, w sprawach nieuregulowanych obowiązującymi ustawami, przepisami i niniejszym Regulaminem, są przyjmowane zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na zebraniu. Przewodniczący zebrania zarządza głosowanie, jawne lub tajne, którego przedmiot i wynik są zapisane w sprawozdaniu z zebrania Rady. Głosowanie jest tajne na życzenie członka Rady.
 2. Postanowienia, uchwały i opinie Rady mogą być przyjmowane w drodze głosowania elektronicznego zarządzanego i przeprowadzanego przez Przewodniczącego.

§ 9

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę na zebraniu w dniu 17 grudnia 2011 r.

 

Regulamin Rady: PDF