Sprawozdanie z 11. posiedzenia RN (czerwiec 2017)

Warszawa, dn. 1 czerwca 2017 r.

 

Sprawozdanie z 11. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 1 czerwca 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego II kadencji. W posiedzeniu wzięło udział łącznie dziewięciu członków Rady, w tym:

  • siedmiu na miejscu: przewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk, dr inż. Andrzej Romanowski, dr hab. Zenon A. Sosnowski, dr inż. Marek Valenta i sekretarz dr hab. Jakub Swacha;
  • dwóch za pośrednictwem połączenia telekonferencyjnego: Prezes PTI prof. dr hab. inż. Marian Noga oraz dr inż. Adrian Kapczyński.

Przewodniczący Z. Szyjewski otworzył posiedzenie i powitał zebranych. Jako główny cel spotkania wskazał przeprowadzenie wyboru recenzentów książek nadesłanych na tegoroczną edycję konkursu PTI na Książkę Informatyczną Roku 2017. Jako drugi cel spotkania wskazał podsumowanie działalności Rady w dobiegającej końca kadencji.

Przewodniczący zwrócił się do Sekretarza Kapituły Konkursu z prośbą o zreferowanie stanu procedowania zgłoszeń konkursowych. Sekretarz Kapituły J. Swacha przedstawił listę zgłoszeń konkursowych i listę proponowanych recenzentów.

Rada odniosła się do przekroju tematycznego zgłoszonych publikacji. M. Valenta zwrócił uwagę na potrzebę zainteresowania konkursem większej liczby wydawnictw. Z. Szyjewski zwrócił z kolei uwagę na potrzebę większego zainteresowania konkursem uczelni. Wiceprzewodniczący C. Orłowski podkreślił, że waga nagrody w środowisku jest wysoka i zaproponował, by to oddziały PTI zgłaszały książki do konkursu, co zwiększyłoby zakres źródeł, z których pochodziłyby książki. Z. Szyjewski zauważył, że byłaby to znacząca zmiana zasad konkursu. M. Valenta zaproponował, by członkowie PTI zgłaszali propozycje do Rady Naukowej, a ta kontaktowała się następnie z autorami zaproponowanych prac.

C. Orłowski wrócił też do pomysłu przyjmowania publikacji obcojęzycznych. Zdaniem M. Valenty powinno to nastąpić w przyszłości, po „okrzepnięciu” Konkursu. Z kolei J. Kacprzyk zaproponował, by dopuścić publikacje obcojęzyczne z zaznaczeniem, że preferowane są publikacji polskojęzyczne. Prezes M. Noga przypomniał, że w trakcie dyskusji na posiedzeniach Zarządu pojawiały się sugestie by nagradzać wyłącznie książki w języku angielskim, co rozmijałoby się z intencją konkursu (zachęta dla pisania książek informatycznych w języku polskim). Odniósł się natomiast pozytywnie do pomysłu zgłaszania książek do konkursu przez członków PTI. Z. Szyjewski zaproponował, by dodać osobną kategorię konkursową dla książek obcojęzycznych.

Obecni zgodzili się z tą propozycją, wyrażając nadzieję, że członkowie Rady następnej kadencji pozytywnie odniosą się do niej modyfikując regulamin przyszłorocznej edycji. Przy braku głosów sprzeciwu, zaakceptowano zaproponowaną listę recenzentów.

W drugiej części obrad, Przewodniczący skierował dyskusję na temat pracy Rady Naukowej. Zaczął od problemu małej frekwencji na spotkaniach Rady, która zazwyczaj lekko przekraczała wymagane kworum, w szczególności na małą aktywność najliczniej reprezentowanego w Radzie środowiska wrocławskiego, którego delegaci po raz drugi z rzędu nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady. M. Valenta zaproponował, by kandydaci do Rady nowej kadencji deklarowali wolę uczestnictwa w spotkaniach Rady. Zdaniem Prezesa M. Nogi oddziały, które delegowały osoby do Rady powinny rozliczać je z ich aktywności. 

Prezes PTI M. Noga pozytywnie odniósł się do działalności Rady, podkreślił, że znacząco wpisała się w działalność PTI zorganizowanym konkursem oraz serią wydawnictw naukowych. Jego zdaniem Rada jako ciało powinna kontynuować działanie w kolejnej kadencji. Jako kluczowe wyzwanie wskazał zaangażowanie się w zbliżający się jubileusz 70-lecia informatyki w Polsce.

Przewodniczący Z. Szyjewski zwrócił uwagę na sprawy, które nie do końca udały się Radzie. W szczególności brak szerszego zainteresowania publikowaniem w Zeszytach Naukowych Rady, przy jednoczesnym wydawaniu przez PTI i jego jednostki organizacyjne publikacji poza tą serią. Podkreślił także potrzebę większego zaangażowania Rady w opiekę nad konferencjami organizowanymi przez PTI.

Prezes M. Noga przypomniał, że w tym roku żadna z konferencji organizowanych przez PTI nie została dofinansowana przez MNiSW. Oznacza to konieczność poszukiwania kontaktu z biznesem, który udzieliłby im wsparcia w przyszłości, gdyż nie mają one racji bytu na zasadach czysto komercyjnych.

J. Kacprzyk zaproponował, by członkowie Rady nowej kadencji wskazali istotne dla nich konferencje, i na nich właśnie organizować wystąpienia i posiedzenia Rady. C. Orłowski zwrócił uwagę na wpływ Rady na działania PTI, przypominając pozytywny przykład projektu „Miasta Świadome”. Z. Szyjewski przypomniał też kwestię patronatów udzielanych przez PTI konferencjom, z którymi mogłoby się wiązać rozpowszechnienie informacji na temat Rady i jej działalności. J. Kacprzyk zaproponował organizowanie przy znanych konferencjach w Polsce sesji specjalnych prowadzonych przez Radę, a także przyznawanie przez Radę nagród dla młodych naukowców na takich konferencjach. 

M. Valenta zwrócił uwagę, by członkowie Rady wykorzystywali swoją działalność w różnych obszarach do promowania działań Rady. 

A. Romanowski zwrócił uwagę na to, że konferencje organizowane przez PTI są głownie naukowe. Z kolei konferencje, które PTI obejmuje patronatem, są głównie biznesowe. Jego zdaniem należy skupić uwagę Rady na konferencjach naukowych. Rada jego zdaniem powinna skupić się na kilku działaniach o najwyższym prestiżu. Według niego to komitety naukowe konferencji współorganizowanych przez PTI powinny zgłaszać do Rady kilka najlepiej ocenionych referatów młodych naukowców, spośród których Rada wybierałaby jeden godny uhonorowania nagrodą Rady Naukowej PTI. Propozycja ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem zebranych. Z. Sosnowski przypomniał że w konferencjach organizowanych przez Oddział Podlaski przyznawane są granty konferencyjne dla młodych naukowców.  Z kolei M. Valenta opowiedział o przygotowywanym nowym konkursie na najlepsze prace inżynierskie. Inicjatywę tę pochwalił J. Kacprzyk.

Z. Szyjewski podsumowując dyskusję wyraził wolę, by poruszone wątki znalazły się w sprawozdaniu z działalności Rady Naukowej, które zostanie przedstawione 24-25 czerwca 2017 r. na XII Zjeździe Zwyczajnym PTI. Z uwagi na swoją nieobecność, zaproponował, by sprawozdanie z działalności Rady Naukowej przedstawił na Zjeździe wiceprzewodniczący C. Orłowski. W związku z tym poprosił Prezesa o formalne zaproszenie na Zjazd wiceprzewodniczącego C. Orłowskiego w charakterze gościa Zjazdu, ponieważ nie jest on delegatem na Zjazd.

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, prowadzący obrady Z. Szyjewski podziękował obecnym za przybycie i zakończył ostatnie posiedzenie Rady II kadencji. 

 

Protokołował:

Jakub Swacha

Sekretarz Rady Naukowej PTI