Sprawozdanie z 10. posiedzenia RN (listopad 2016)

Szczecin, dn. 30 listopada 2016 r.

 

Sprawozdanie z 10. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 30 listopada 2016 r. w Szczecinie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie odbywała się konferencja Informatyka w Zarządzaniu, miało miejsce dziesiąte posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego II kadencji. W posiedzeniu wzięło udział sześciu członków Rady: przewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. dr hab. inż.  Marian Noga, dr hab. Zenon A. Sosnowski, dr inż. Adrian Kapczyński, i sekretarz dr hab. Jakub Swacha.

Przewodniczący Z. Szyjewski otworzył posiedzenie, powitał zebranych i podziękował im za przybycie.

Jako główny cel spotkania wskazał ustalenie regulaminu i terminarza konkursu PTI na Książkę Informatyczną Roku na rok 2017, tak by możliwie szybko mógł być poddany pod głosowanie na posiedzeniu Zarządu PTI. Zaproponował, by Rada już na tym posiedzeniu ustaliła terminarz i zaktualizowane brzmienie proponowanego regulaminu Konkursu i poddała go pod jednotygodniowe konsultacje wszystkich członków Rady drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że brak uwag oznacza akceptację przedstawionej do konsultacji wersji. Wszyscy zebrani zaakceptowali tę propozycję.

W toku długiej dyskusji rozważono wiele argumentów i ostatecznie uzgodniono następujący terminarz:

- koniec grudnia 2016: ogłoszenie konkursu na rok 2017,

- nie dłużej niż do 15 maja: przyjmowanie zgłoszeń konkursowych,

- ok. 17 maja (Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2017): pierwsze posiedzenie Kapituły (kwalifikujące zgłoszenia do recenzji),

- nie dłużej niż do 7 września: zbieranie recenzji konkursowych,

- ok. 14-16 września (konferencja KKIO)  – drugie posiedzenie Kapituły i rozstrzygnięcie konkursu,

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (niekoniecznie w tym samym terminie): po rozstrzygnięciu, nie później jednak niż w styczniu 2018 r.

Rada uwzględniła fakt, że rok 2017 jest rokiem wyborczym w Towarzystwie, jednak przyjęto, że zmiana składu osobowego Rady nie powinna wpływać negatywnie na kontynuowanie realizowanych przez nią zadań.

Następnie Rada rozpatrzyła propozycje korekty regulaminu konkursu. Jednogłośnie przyjęto następujące propozycje zgłoszone na poprzednim posiedzeniu Rady (doprecyzowując je):

- wyodrębnienie trzech kategorii zgłoszeń: książka naukowa, podręcznik i książka popularnonaukowa,

- wymóg zadeklarowania kategorii w formularzu zgłoszeniowym,

- wymóg załączenia dwóch egzemplarzy papierowych (nie dotyczy wydawnictw elektronicznych),

- wymóg załączenia kopii elektronicznej (w przypadku kopii oznaczonych znakiem wodnym – w liczbie kopii odpowiadającej liczbie członków Kapituły); jeżeli wydawnictwo odmawia udostępnienia kopii elektronicznej, do zgłoszenia należałoby dołączyć dodatkowe 3 egzemplarze papierowe (łącznie 5);

- zawężenie daty wydania zgłaszanych publikacji do roku poprzedzającego rok konkursowy (tj. na konkurs w roku 2017 będzie można zgłosić tylko pozycje wydane nie wcześniej niż w roku 2016),

- zakaz ujawniania listy zgłoszonych do konkursu prac.

Dodatkowo zaproponowano następujące zapisy:

- każda zgłoszona książka będzie kierowana do zrecenzowania przez 2 osoby,

- członkowie Kapituły nie mogą zgłaszać do Konkursu książek, których są autorami lub redaktorami,

- recenzja, prócz uzasadnienia słownego, ma zawierać ocenę punktową (w skali szkolnej: 2-5) dla każdego z uwzględnianych kryteriów.

Jednogłośnie odrzucono zgłoszoną na poprzednim posiedzeniu Rady przez T. Gospodarka propozycję, by PTI wypłacało recenzentom wynagrodzenie. Członkowie Rady argumentowali, że z uwagi na niemożliwą do określenia z góry liczbę zgłoszeń wiązałoby się to z trudnymi do oszacowania zobowiązaniami finansowymi dla Towarzystwa.

Następnie ustalono termin kolejnego spotkania: prezes PTI prof. M. Noga zaproponował, by miało ono miejsce w I kwartale 2017 r., z czym zgodzili się wszyscy zebrani.

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, przew. Z. Szyjewski zakończył posiedzenie. Członkowie Rady udali się następnie na uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną Roku 2016.

 

Protokołował:

 

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI