Sprawozdanie z 9. posiedzenia RN (wrzesień 2016)

Wrocław, dn. 15 września 2016 r.

 

Sprawozdanie z 9. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 15 września 2016 r. we Wrocławiu, w hotelu Campanile, gdzie odbywała się Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego II kadencji. W posiedzeniu wzięło udział dziesięciu członków Rady: przewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, wiceprzewodniczący dr hab. Zygmunt Mazur, wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. dr hab. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk, dr hab. Tadeusz Gospodarek, dr hab. inż. Lech Madeyski, dr inż. Andrzej Romanowski i sekretarz dr hab. Jakub Swacha.

Przewodniczący Z. Szyjewski otworzył posiedzenie i powitał zebranych. Jako główny cel spotkania wskazał przeprowadzenie wyboru laureatów konkursu PTI na Książkę Informatyczną Roku 2016. Zwrócił uwagę na trudności z przeprowadzeniem tegorocznej edycji konkursu, a dokładnie na procedurę wyboru nagrodzonych prac, które jego zdaniem sygnalizują potrzebę skorygowania regulaminu konkursu, co pozwoliłoby na jego sprawniejsze przeprowadzenie w przyszłości. Zgodzili się z nim wszyscy zebrani. Przewodniczący Z. Szyjewski zwrócił się do obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Oddziału Dolnośląskiego PTI o podzielenie się doświadczeniami z organizacji procedury oceny w odbywającym się od 1984 roku Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań. Stosownych wyjaśnień udzielili Z. Mazur, Z. Huzar i L. Madeyski.

Wiceprzewodniczący C. Orłowski zwrócił uwagę na konieczność zachowania czystości i przejrzystości wyboru prac nagrodzonych w ramach konkursu, szczególnie w sytuacji, gdy do konkursu zgłoszono pracę autorstwa jednego z członków Rady Naukowej.

Prof. J. Kacprzyk zwrócił uwagę na doniosłe znaczenie nagrody dla PTI i polskiego środowiska naukowego i informatycznego, konkludując, że konkurs zdecydowanie powinien być kontynuowany, choć jego zdaniem jego formuła wymaga korekty. Przedstawił następnie kilka postulatów natury techniczno-organizacyjnej, do których swoje uwagi dołączyli pozostali członkowie Rady. Uzgodniono, że na następnym posiedzeniu Rady dokonana zostanie korekta regulaminu konkursu obejmująca w szczególności takie elementy jak:

- wyodrębnienie trzech kategorii zgłoszeń: dla teoretyków, praktyków i popularyzatorów,

- wymóg zadeklarowania kategorii w formularzu zgłoszeniowym,

- wymóg załączenia minimum  dwóch egzemplarzy, tak by Rada dysponowała egzemplarzem zapasowym po przekazaniu jednego egzemplarza recenzentowi,

- wymóg załączenia kopii elektronicznej, która pozwoli swobodnie zapoznać się z treścią prac wszystkim członkom Kapituły,

- zawężenie okresu wydania  zgłaszanych prac, tak by na konkurs w roku X było można zgłosić tylko pozycje wydane nie wcześniej niż w roku X-1,

- nieujawnianie listy zgłoszonych do konkursu prac.

Dodatkowo T. Gospodarek zaproponował, by PTI wypłacało recenzentom honoraria.

Następnie przystąpiono do wyboru laureatów Konkursu (z tej części posiedzenia wyłączono T. Gospodarka jako autora jednej ze zgłoszonych prac). Po burzliwej dyskusji dokonano wyboru, który, zgodnie z obowiązującym regulaminem Konkursu, zostanie ogłoszony podczas uroczystości wręczenie dyplomów Laureatom. Zdecydowano też, że uroczystość ta nastąpi w Szczecinie 30 listopada 2016 r. (przy okazji odbywającej się tam konferencji Informatyka w Zarządzaniu). Tam też odbędzie się kolejne posiedzenie Rady, na którym dokonana zostanie korekta regulaminu konkursu.

Drugim podjętym przez Przewodniczącego tematem była kwestia uporządkowania organizowanych przez PTI konferencji w zakresie tematyki i terminów, tak by imprezy te nie stawały się wzajemnie konkurencyjne. Wiceprzewodniczący C. Orłowski zwrócił w tym kontekście uwagę na tegoroczną zbieżność terminów KKIO i FedCSIS. Rozważano też najbliższą przyszłość KKIO. Wiceprzewodniczący C. Orłowski wyraził chęć jej zorganizowania w Gdańsku, jednak dopiero w 2018 r. Zorganizowanie jej w 2017 r. zaproponowano Oddziałowi Łódzkiemu PTI w osobie A. Romanowskiego (przy wsparciu merytorycznym ze strony Oddziału Dolnośląskiego). Ostatecznej decyzji dokona Komitet Programowy KKIO.

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, prowadzący obrady Z. Szyjewski podziękował obecnym za przybycie i zakończył posiedzenie. Członkowie Rady udali się następnie na obrady KKIO.

 

Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI