Sprawozdanie z posiedzenia Rady (maj 2014)

Sprawozdanie z posiedzenia RADY NAUKOWEJ PTI


   Dnia 16.05.2014 w Warszawie w Biurze Zarządu Głównego w trakcie Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PTI. W posiedzeniu uczestniczyło 7-u członków Rady.

   Przewodniczący Rady Naukowej, prof. Z. Szyjewski, we wprowadzeniu do dyskusji stwierdził, że kadencja Rady dobiega końca i należałoby podsumować jej działalności. Za podstawę dyskusji zaproponował wyniki badań ankietowych, jakie zostały przeprowadzone wśród członków Rady. Ważnymi tematami są: kierunki dalszego działania, liczebność członków Rady w nowej kadencji i inne tematy poruszone w ankiecie.
Dyskutując liczebność Rady Naukowej PTI, prof. C. Orłowski pokreślił, że aby ustalić liczbę członków przede wszystkim należy zastanowić się nad rolą, jaką powinna realizować Rada. Ustalenie tej roli, a także zasady współpracy i dalszego funkcjonowania RN należy do Prezesa PTI oraz przewodniczącego Rady. Prof. Z. Szyjewski podkreślił, że współpraca między prezesem PTI oraz Radą w obecnej kadencji, była bez zarzutów. Prezes zawsze był pomocny i szybko reagował na wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Naukowej.

Prezes PTI, prof. M. Noga poruszył kwestię barier, jakie obecnie napotyka PTI we wdrażaniu różnych pomysłów oraz projektów. Prof. M. Noga podkreślił także, że widzi ogromną rolę Rady we wspieraniu działalności certyfikacyjnej jako pewien rodzaj stymulowania procesów uczenia się i rozwoju oraz kreowaniu nowych produktów. Prezes PTI nawiązał również do Zeszytów Naukowych Rady. Stwierdził, że jest to sukces, który należy popierać. Poinformował o rozmowach, jakie toczą się między PTI i NOT w sprawie uzyskania tytułu dla czasopisma – „Informatyka”. Jednocześnie Prezes PTI zwrócił uwagę, że program Horizon 2020 jest wielką szansą dla PTI w zdobywaniu nowych źródeł finansowania we współpracy ze środowiskiem biznesowym. Prof. K. Nermend stwierdził, że konieczne jest przygotowanie odpowiednich procedur, które będą potrzebne do pisania wniosków projektowych we współpracy z firmami, gdyż taka aktywność wymaga odrębnych procedur księgowych i prawnych. Prezes PTI podkreślił, że bardzo wskazana byłaby większa aktywność członków Rady we współpracy z Izbą Rzeczoznawców PTI, która mogłaby skutkować zwiększeniem liczby aktywnych rzeczoznawców oraz podniesieniem jakości wykonywanych ekspertyz. Wskazano, że przeważająca aktualnie tematyka zleceń realizowanych przez Izbę nie wymaga udziału pracowników z tytułami naukowymi, natomiast podejmowanie nowych ambitnych projektów badawczych jest wskazane.

   Prof. Z. Szyjewski nawiązał jeszcze raz do roli RN mówiąc, że może warto zastanowić się nad powołaniem kompetentnych koordynatorów, z członków RN, w danej dziedzinie do kierowania zespołami w realizacji różnych tematów lub projektów. Prof. C. Orłowski zwrócił uwagę na udzielanie rekomendacji członków RN do różnych komisji centralnych. Dzięki temu można mieć bieżące informacje na temat konkursów, co może zachęcić członków Izby Rzeczoznawców do podejmowania rożnych działań w ramach tych konkursów.

Prof. Z. Szyjewski stwierdził, że jako jeden ze sposobów podnoszenia aktywności członków PTI należałoby aktywizować sekcje tematyczne przewidziane statutem i dobrze działające wcześniej. W Szczecinie prof. Szyjewski chciałby podjąć działania związane z powołaniem sekcji informatyki w zarządzaniu, kontynuując wcześniejsze doświadczenia w tym zakresie. Dzięki powołaniu takiej sekcji może uda się nawiązać współpracę ze środowiskiem biznesowym. Prezes PTI M. Noga jednoznaczne zaakceptował pomysł prof. Z. Szyjewskiego i powiedział, że środki w PTI na działalność statutową są i można z nich skorzystać, tylko potrzeba dobrego uzasadnienia. Dr A. Kapczyński nawiązał do propozycji prof. Szyjewskiego i powiedział, że trwają prace nad aktywizacją Sekcji Przyszłości IT. Prof. L. Bobrowski zadeklarował, że jako przedstawiciel oddziału PTI z Białegostoku, chętnie zajmie się w ramach sekcji PTI badaniami nad informatyką w biomedycynie. Dr M. Valenta powiedział, że jeśli chodzi o powoływanie sekcji, to sprawa jest bezdyskusyjna i wskazał na możliwość wykorzystania w tym procesie kompetencji członków zespołów tematycznych, które już powstały i stale powstają podczas naszych konferencji FedCSIS.

   Przywołanie tematyki konferencji spowodowało dyskusje na temat koordynacji  terminów organizacji konferencji PTI, gdyż powoduje to, że konferencje konkurują między sobą o uczestników. Byłoby lepiej organizować je w odległych terminach. Prof. M. Noga powiedział, że może wysłać informacje do wszystkich organizatorów, aby ustalali termin konferencji w roku 2015 z władzami PTI. Być może początek lipca jest również dobrym terminem na organizację konferencji. W tym kontekście Prof. Z. Szyjewski poprosił członków RN, aby zastanowili się nad uczestnictwem w jubileuszowej konferencji, jaką będzie konferencja organizowana w listopadzie przez Oddział Górnośląski poświęcona pamięci Kolegi Janusza Trawki. Pomysł został przez członków Rady zaakceptowany.


Prof. Z. Szyjewski podziękował wszystkim członkom za obecność na ostatnim posiedzeniu Rady w tej kadencji i zamknął posiedzenie.

 
Protokołował:
Kesra Nermend (sekretarz Rady)