Sprawozdanie z działalności RN w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej PTI w 2013 r.


     Rok 2013 był drugim rokiem funkcjonowania Rady Naukowej PTI w strukturach Towarzystwa i stanowił kolejny etap poszukiwania miejsca i roli Rady w działalności PTI.

     Zgodnie z planem odbyły się dwa spotkania członków Rady, które były organizowane w połączeniu z innymi imprezami organizowanym w PTI, gdzie udział członków Rady jest znaczący. Ponadto odbywały się spotkania i dyskusje w mniejszych grupach zainteresowanych określona tematyką.
Posiedzenie zorganizowane w trakcie trwania konferencji KKIO, SCR i SMI w Szczecinie poświęcone było głównie problematyce związanej z organizacją tych konferencji oraz problematyce dalszego doskonalenia organizacyjnego i merytorycznego tych sztandarowych dla PTI konferencji.

     Drugie posiedzenie Rady Naukowej zorganizowano we Wrocławiu w połączeniu z uroczystością rozdania dyplomów Jubileuszowego XXX Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Informatyki. Na tym posiedzeniu dyskusja dotyczyła skierowanego do Izby Rzeczoznawców wniosku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w sprawie opinii na temat nowo powołanego kierunku studiów informatycznych, wykorzystującego certyfikat EUCIP dla budowy programu studiów. W związku z tą sprawą, na posiedzenie Rady, byli zaproszeni: Dyrektor Izby - Kolega Tomasz Szatkowski oraz prof. Tadeusz Gospodarek (autor propozycji wdrożenia certyfikatu EUCIP w programie nauczania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu).
Do głównych osiągnięć Rady w roku 2013 należałoby zaliczyć opracowanie koncepcji oraz szaty graficznej i zasad wydawania nowego, cyklicznego wydawnictwa PTI - Zeszyty Rady Naukowej PTI. Zeszyty Rady Naukowej PTI, wydawane są, jako monografie w języku angielskim i polskim, będące samodzielnymi monografiami recenzowanymi przez członków Rady, posiadają jednorodną szatę graficzną. W roku 2013 wydano pierwszych 8 Zeszytów, w których zostały opublikowane materiały Sejmiku Młodych Informatyków z roku 2012 (2 monografie), oraz materiały konferencji KKIO, SCR, SMI z roku 2013 (6 monografii).

     W celu usprawnienia komunikacji i informacji o pracach Rady opracowano i uruchomiono stronę internetową Rady Naukowej PTI, która zawiera podstawowe informacje o Radzie Naukowej i jej funkcjonowaniu. Strona Rady Naukowej PTI jest udostępniana przez stronę główną PTI. Zapraszamy do odwiedzenia strony Rady Naukowej.

    Na posiedzeniu we Wrocławiu nakreślono ramy współpracy Rady z Izbą Rzeczoznawców PTI oraz podkreślono rolę Rady w dyskusji na temat udziału i roli Rady Naukowej PTI w pracach związanych z wdrożeniem Polskich Ram Kwalifikacji. Podkreślono, że ważnym jest, aby PTI kontynuowało współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych w celu definiowania zawodu „informatyk”. Wymaga to jednak powołania zespołu roboczego i odpowiedniego umocowania go w strukturach PTI w celu reprezentowania Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych.