Sprawozdanie z posiedzenia Rady (grudzień 2013)

Sprawozdanie z posiedzenia RADY NAUKOWEJ PTI (RN) z dnia 20 grudnia 2013

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej PTI, odbyło się 20 grudnia 2013  we Wrocławiu w hotelu Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim, w połączeniu z rozdaniem nagród w Jubileuszowym XXX Konkursie PTI na Najlepszą Pracę Magisterską z Informatyki.

Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat skierowanego do Izby Rzeczoznawców wniosku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu o opinie na temat nowo powołanego kierunku studiów informatycznych, wykorzystującego certyfikat EUCIP dla budowy programu studiów. W celu realizacji tego punktu programu zaproszono na posiedzenie Rady, Dyrektora Izby Kolegę Tomasza Szatkowskiego oraz prof. Tadeusza Gospodarka, autora propozycji wdrożenia certyfikatu EUCIP w programie nauczania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Po przywitaniu członków Rady oraz zaproszonych Gości, Przewodniczący poprosił profesora T. Gospodarka o zreferowanie pomysłu zbudowania kierunku studiów z wykorzystaniem certyfikatu EUCIP. Profesor Gospodarek stwierdził, że po analizie zakresu merytorycznego wymagań certyfikatu EUCIP w zestawieniu z potrzebami nowych naborów na studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz wymaganiami Polskich Ram Kwalifikacji, uznał że zakres merytoryczny, oprzyrządowanie dydaktyczne oraz rozpoznawalność w Europie spowodowała, że zdecydowano się na wykorzystanie certyfikatu EUCIP do budowy nowego kierunku studiów, który spełniałby oczekiwania kandydatów na studia informatyczne. Nabór na nowy kierunek planowany jest w roku 2014/2015, po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych. Profesor Gospodarek podkreślił bardzo pozytywny stosunek i wsparcie władz Uczelni przy przygotowywaniu nowego kierunku studiów.

Po wprowadzeniu przystąpiono do dyskusji, w której zwrócono uwagę na następujące problemy:

  • Płatność za certyfikat a program studiów,
  • Rozpoznawalność certyfikatu na rynku pracy,
  • Dominacja certyfikatu ECDL i mylenie tych certyfikatów,
  • Definiowanie kompetencji informatycznych i definicja zawodu „informatyk”,
  • Współpraca z przemysłem.

Przewodniczący prof. Z. Szyjewski zwrócił uwagę, że aktualnie prowadzone są końcowe prace związane z wdrożeniem Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). PTI kontynuując współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych powinno aktywnie włączyć się do prac związanych z definicją zawodu „informatyk”. Wymaga to jednak powołania zespołu roboczego i odpowiedniego umocowania go w celach reprezentowania PTI w kontaktach zewnętrznych. Należy dążyć do zmiany sposobu postrzegania PTI jako dostawcy prostego certyfikatu ECDL, a lansować i umacniać wizerunek PTI jako stowarzyszenia profesjonalistów, które reprezentują środowisko zawodowych informatyków i posiada wiedzę merytoryczną i kadry, które potrafią wspomagać merytorycznie prace PRK w obszarze informatyki. Profesor Z. Szyjewski zwrócił uwagę, że brak aktywności PTI w tym obszarze może spowodować, że definicję zawodu „informatyk” wykona inny zespół o nieokreślonych kompetencjach i stanie się to obowiązującym prawem po wdrożeniu PRK.
Profesor Z. Huzar wyraził wątpliwość czy PTI jest w stanie powołać zespół, który byłby w stanie opracować definicję zawodu „informatyk”. Profesorowie L. Bobrowski, C. Orłowski i L. Madeyski zwrócili uwagę na potrzebę współpracy z „przemysłem” i przytoczyli przykłady nawiązywania takiej współpracy. Prezes profesor M. Noga podkreślił rolę Rady Naukowej w tych pracach oraz aktywne włączenie się w program Horyzont 2020 oraz aktywniejszą współpracę w konsorcjach, co wymaga jednak modyfikacji rozwiązań statutowych.

Problematyka ta była kontynuowana w trakcje dyskusji nad kolejnym punktem programu posiedzenia, gdzie Kolega T. Szatkowski przedstawił swoją wizje współpracy Rady Naukowej z Izbą Rzeczoznawców PTI. Zwrócił uwagę na potrzebę podejmowania bardziej ambitnych tematów wspólnie z uczelniami, podając pozytywne przykłady, jak ostatnia współpraca Izby z zespołem Politechniki Poznańskiej. Zaproponowano, aby członków Rady Naukowej częściej wykorzystywać jako autorów koreferatów dla ekspertyz wykonywanych przez Izbę Rzeczoznawców PTI.

Z uwagi na szybko upływający czas i zbliżający się termin ogłoszenia wyników Konkursu Przewodniczący zmuszony był zakończyć ożywioną dyskusję i zaprosił członków Rady do udziału w uroczystości wręczania nagród.

Protokołował:
Z. Szyjewski