Sprawozdanie z posiedzenia Rady (wrzesień 2012)

Sprawozdanie z posiedzenia RADY NAUKOWEJ PTI (RN)


Dnia 11.09.2012 w Krakowie, w trakcie konferencji KKIO, odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PTI.
W posiedzeniu uczestniczyło 10-ciu członków Rady.

Przewodniczący RN kol. Z. Szyjewski w wprowadzeniu do dyskusji podkreślił, że RN, jako nowy organ statutowy PTI, w swoich działaniach poszukuje swojego miejsca w aktywnościach członków. Deklarowane na początku kadencji Rady działania związane z próbą uruchomienia możliwości uzyskiwania uprawnienia nadawania stopnia doktora informatyki, okazały się mało realistyczne w obecnych warunkach i zostały zaniechane. Natomiast działania związane z nawiązywaniem współpracy z firmami reprezentującymi przemysł informatyczny mają ograniczony charakter i nie przekładają się na instytucjonalną i stałą współpracę. Ten kierunek działania należy kontynuować i zabiegać o szerszą współpracę.

Następnie kol. Z Szyjewski zwrócił uwagę na opublikowaną listę problemów wyartykułowana przez I Zlot w Międzyzdrojach, gdzie znajdują się postulaty z zakresu aktywności Rady Naukowej i zaproponował dyskusje na temat stanowiska RN w tych obszarach.

  • W zakresie przygotowania opinii i odpowiedzi na zapytania od administracji i samorządów wywiązała się długa dyskusja dotycząca sposobu reagowania na takie zapytania i na temat kompetencji członków PTI, które mogłyby być wykorzystane przy przygotowywaniu takich opinii. Z uwagi na brak wypracowanego mechanizmów przygotowywania takich opinii, kol. Prezes zaproponował, że zapytania będą przesyłane na listę Rady w celu zainteresowania członków RN udziałem w opracowaniu opinii. Kol. Zieliński zwrócił uwagę na brak wiedzy na temat kompetencji posiadanych przez członków PTI, co uniemożliwia skuteczne zwrócenie się z prośbą do konkretnych osób, w tematyce danego zapytania. Zaproponowano, aby zbilansować faktyczne kompetencje wszystkich członków PTI (nie tylko IRz), zwracając uwagę na poświadczenie kompetencji, a nie tylko deklaracje członka. Przy okazji tej dyskusji bardzo negatywnie wypowiedziano się na temat rekrutacji nowych rzeczoznawców do IRz, wskazując kilka sposobów podnoszenia kompetencji i metod weryfikacji. Zwrócono uwagę, że działalność IRz nie może być traktowane jako źródło dorabiania dla członków PTI, ale jako autentyczna działalność opiniotwórcza PTI. Zasugerowano potrzebę wyprzedzającego opracowywania opinii, bez oczekiwania na zapytanie, tak aby PTI samo zwracało uwagę i rozwiązywało problemy, z którymi administracja może się zetknąć w przyszłości. Jako aktualnie potencjalny temat wskazano problem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla energetyki.
  • Odnośnie wydawania zeszytów naukowych lub wydawnictwa wypowiedziano się bardzo sceptycznie do tego pomysłu wskazując na toczące się negocjacje w sprawie pisma „Informatyka”.
  • Odnośnie odmiejscowienia biura organizacji konferencji kol. Prezes wskazał na nowe możliwości jakie stworzy wdrażany w ramach KOKPIT-u system przepływu dokumentów. Podkreślono potrzebę koordynacji terminu konferencji PTI i innych ważnych imprez ogólnopolskich. Zwrócono uwagę, że „flagowe” konferencje PTI powinny mieć w składzie Komitetów Programowych członków RN.
  • Odnośnie konkursu prac magisterskich zaproponowano kilka zmian w regulaminie Konkursu.
  • W sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów odłożono sprawę do ustabilizowania sytuacji finansowej PTI.

Inne postulaty zgłoszone na Zlocie nie zostały skomentowane przez członków RN.
Kolejny etap dyskusji dotyczył problematyki organizacji konferencji KKIO w roku 2013. Zaproponowano, aby konferencja KKIO była organizowana przez Oddział Zachodniopomorski, a merytorycznie należałoby wrócić do większego udziału przemysłu, gdyż konferencje „czysto” naukowe mają malejącą frekwencje i określone trudności wynikające z polityki publikacyjnej Ministerstwa i innych działań z tym związanym.
Kol. Z. Szyjewski zaproponował, aby kolejne spotkanie Rady Naukowej zorganizować we Wrocławiu w połączeniu z rozdaniem nagród w Konkursie prac magisterskich na początku roku 2013.

Notował:
Marek Valenta