Sprawozdanie z posiedzenia Rady (wrzesień 2013)

Sprawozdanie z posiedzenia RADY NAUKOWEJ PTI (RN)

Dnia 19.09.2013 w Szczecinie w trakcie konferencji KKIO, SCR, SMI 2013 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PTI. W posiedzeniu uczestniczyło ośmiu członków Rady. Przewodniczący RN prof. Z. Szyjewski we wprowadzeniu do dyskusji podkreślił, że RN, jako nowy organ statutowy PTI, został po raz pierwszy powołany podczas X Zjazdu Delegatów PTI na kadencję 2011-2014. Prof. Z. Szyjewski  stwierdził, że od czasu powstania Rady Naukowej minęło dwa lata i warto byłoby zastanowić się nad dotychczasową aktywnością Rady Naukowej oraz ocenić prowadzoną działalność, gdyż na początku kadencji stawiano bardzo ambitnie cele, takie jak:
- próba uruchomienia możliwości uzyskiwania uprawnień nadawania przez PTI stopnia doktora n. t. w dyscyplinie informatyki, co okazało się mało realistyczne w obecnych warunkach z powodów niezależnych od Rady Naukowej, ponieważ uzyskanie uprawnienia nadawania stopnia doktora wymaga minimum kadrowego i to w dodatku na pierwszym etacie, co jest bardzo trudne do zrealizowania;
- próba nawiązania autentycznej współpracy z firmami reprezentującymi przemysł informatyczny. Ten kierunek działania należy kontynuować i zabiegać o szerszą współpracę.
- podjęcie próby wydawania zeszytów naukowych lub wznawiania wydania czasopism „Informatyka”, „ProDialog”.
Z powyższych celów do chwili obecnej udało się zrealizować tylko wydanie kilku zeszytów Rady Naukowej PTI, jako monografii w języku angielskim i polskim. Zeszyty Rady Naukowej PTI, będące samodzielnymi monografiami recenzowanymi przez członków Rady posiadają jednorodna szatę redakcyjną i stanowią wydawnictwo PTI. W Zeszytach zostały już opublikowane materiały SMI 2012 w dwóch monografiach, a w ramach konferencji KKIO, SCR, SMI w roku 2013 opublikowano kolejnych sześć monografii.
W trakcie posiedzenia Rady, przez sekretarza Rady Naukowej Pana prof. Kesrę Nermend, została zaprezentowana strona internetowa WWW Rady Naukowej, która zawiera podstawowe informacje o Radzie Naukowej i jej funkcjonowaniu. Zamierzamy udostępnić stronę Rady Naukowej przez stronę główną PTI. Przedyskutowano zawartość merytoryczną strony i jej wygląd zgłaszając kilka uwag, które zostaną wprowadzone w wersji finalnej.

Prof. Z. Szyjewski zasygnalizował członkom Rady Naukowej, problem liczebności Rady Naukowej w następnej kadencji, biorąc pod uwagę frekwencje na posiedzeniach oraz czy nie warto zaangażować innych ośrodków PTI w działalność Rady Naukowej. Tym krótkim wprowadzeniem Pan przewodniczący otworzył dyskusję.
- Prof. Z. Huzar odnosił się do zeszytów Rady Naukowej uważając  to za sukces Rady Naukowej i zachęcał członków Rady Naukowej, aby zastanowić się czy nie warto było by wydawać wybranych prac doktorskich oraz magisterskich jako monografii w ramach tych serii.
- Dr A. Kapczyński potwierdził ogrom pracy poświęcony stronie WWW oraz wydawnictwa, uważał to za szansę dla młodych naukowców do publikowania w zeszytach Rady Naukowej oraz zadeklarował propagowanie zeszytów wśród doktorantów na uczelni, w której pracuje. Dr A. Kapczyński poruszył również wątek współpracy z biznesem na bazie swoich doświadczeń z firmą Microsoft i zachęcał do współpracy. Mówił, aby nie poddawać się, ponieważ  taka współpraca jest możliwa mimo ciężkich czasów, jakie przeżywają firmy w dobie światowego kryzysu.
- Prof. W. Olejniczak wypowiadał w sposób pozytywny o dotychczasowych działaniach Rady Naukowej. Profesor chciał zwrócić uwagę członkom rady i sięgnąć do pamięci szybkiego rozwoju informatyki poprzez broszurkę jaką przygotował na temat historii komputerów RIAD pod tytułem „Co to jest ?”.
Następnie dyskutowano nad organizacją konferencji KKIO, SCR, SMI w roku 2014, w kontekście doświadczeń roku 2013, przy czym dyskusja ta została przełożona, na zebranie komitetu programowego tych konferencji, aby przedyskutować to w szerszym gronie.
Prof. Z. Szyjewski zaproponował, aby Rada Naukowa zebrała się jeszcze przynajmniej ze dwa razy w roku 2014. Prof. Z. Mazur zasugerował zorganizowanie kolejnego spotkania Rady Naukowej we Wrocławiu w połączeniu z rozdaniem nagród w Konkursie Prac Magisterskich na początku roku 2014.
Prof. Z. Szyjewski kończąc posiedzenie zaproponował, aby kolejne spotkanie Rady Naukowej zorganizować we Wrocławiu, w połączeniu z rozdaniem nagród w Konkursie Prac Magisterskich na początku roku 2014.


Protokołował:
Kesra Nermend